Príklady biznis solutions projektov

vybrané realizované projekty

 

Vybrané HR projekty

 

360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov

HR „Shared services“

Analýza pracovných miest

Redukcia počtu zamestnancov

Zavedenie informačného systému

Udržanie talentov

Proces životného cyklu zamestnanca

Tvorba „Trainee“ programu

Ako využiť študentov v HR praxi

Inovácia systému bonusov a odmeňovania zamestnancov

Vyhorenie manažéra

Reverzný mentoring “mladší učia starších“

Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby

Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov

Ako udržať kľúčových zamestnancov vo firme

Mobilizačná kampaň na tému: “Umelé oplodnenie“

Kultúra bezpečnosti vo firme

Matica Flexibility zamestnancov

Dopady zmeny zákonníka práce na HR

Zvýšenie efektivity produktových manažérov

Kvalifikačná matrica

Implementácia vnútro firemného mentoringu a coachingu

„Idea driven program“ - zvýšenie atraktívnosti programu

Sťahovanie výroby z iného závodu z pohľadu HR

Eliminácia stratových časov na fajčenie - nové pravidlá

Efektívna spätná väzba

Interný zákazník

Nábeh novej výrobnej linky

 

 

Ako získať nové inšpirácie na inováciu a rast

Interná komunikácia procesu náboru

Zavedenie firemného časopisu

Ako motivovať študentov k lepšiemu prínosu do budúceho zamestnania

Kúpa spoločnosti novým akcionárom a vplyv na HR

Integrácia viacerých závodov do 1 spoločnosti

HR bližšie k ľuďom

Dopad globálnych pravidiel na slovenský výrobný závod

Ochrana osobných údajov ako projekt

Spoznaj svoj „Core biznis“

Dni dobrovoľníctva - zvýšenie atraktivity projektu pre účastníkov

Aktívny rozvoj tímu = tím ako značka

Doktorandské projekty - dizertačná práca

Revízia systému odmeňovania zamestnancov

Ľudské chyby - „Human errors“

Couseling - mediácia problémov vo firme

Job rotation v rámci lokálnej firmy

Job rotation na globálnej úrovni

Atraktívne BOZP

Systém zvyšovania výkonnosti TVP pracovníkov

Systém hodnotenia výkonností pozície, nie ľudí

Interný mentoring a coaching zamestnancov

Riadené zdieľanie skúseností majstrov vo firme

Zvýšenie počtu žien v TOP manažmente firmy

Aktívna podpora žien na materskej dovolenke

Spracovanie príručky zamestnanca

Návrh aklimatizačného procesu nových zamestnancov

Implementácia 5S v administratíve

 

Vybrané Automotive a výrobné projekty

 

Ako zefektívniť nábehy novej výroby

Zníženie skladových zásob

Zvýšenie obrátkovosti

Zvýšenie OEM

Implementácia 5S

Efektívnejšie pre-zriadenie strojov

Efektívnejšie odovzdávanie smiem

Efektívnejšie navážanie materiálu

Vizuálny manažment pracoviska

Efektivita porád

Zvýšenie produktivity

Skvalitnenie systému zlepšovacích návrhov zamestnancov

 

 

Ako zabezpečiť lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami

Interný zákazník

Zvýšenie efektívnosti FMEA

Adaptačný proces zamestnancov a podpora výrobných majstrov

Tvorba tréningového centra pre nových pracovníkov

Ako zainteresovať do projektu členov tímu, stakeholdrov

Angažovanosť požadovanej úrovne vedenia

Ako skvalitniť proces plánovania

Ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov

Ako motivovať výrobných pracovníkov

Systém KPI

Efektívny reporting

 

Vybrané kvalitárske projekty

 

Zvýšenie pridanej hodnoty kvality

Zvýšenie podpory vedenia pre kvalitárske projekty

Tvorba stratégie kvality

Aplikácia nástrojov QMS

Informovanosť a chybovosti a jej dopad na fungovanie firmy

ISO certifikácia

Interný audit ako nástroj riadenia pre manažment

Príprava na audit

Lean QMS

Zníženie nákladov / efektívnejšie  využitie zdrojov na kvalitu

Riešenie nápravných opatrení

Eliminácia externých vplyvov na kvalitu produkcie prostredníctvom projektového manažmentu

Kvalita ako inšpirácia a zdroj inovácie

Vyjasnenie zodpovedností a právomocí za kvalitu

 

 

Podpora procesu sledovania kvality zo strany majstrov a operátorov

Zníženie chybovosti

Eliminácia „reworku“

Implementácia a používanie KPI v kvalite

Efektívne reportovanie kvality

Zabezpečiť lepšej spolupráce medzi kvalitou a výrobou 

Kvalita a coaching

Zvýšenie pridanej hodnoty FMEA

Tvorba kvality tréningového centra pre nových pracovníkov

Ako zainteresovať do kvalitárskych projektov kľúčových stakeholdrov a požadovanú úroveň vedenia

Zefektívnenie procesu plánovania kvality

Ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov

Zvýšenie motivácie pracovníkov kvality 

Zmena štandardov kvality

 

Vybrané Sales a marketingové projekty

 

umiestnenie nového produktu na trh

tvorba marketingu a „brandu“ novej značky

rebranding

marketingové kampane

marketingové stratégie

príprava a realizácia konferencie

príprava a realizácia odborných workshpov

marketingové raňajky

 marketingový prieskum

 

 

employer branding

firemný branding

branding a marketing interných firemných oddelení

personal branding - osobná značka

firemná identita

online marketing

social marketing

sociálne siete

viral marketing

 

COMM-PASS_biznis riesenia_6_n

zameriavame sa na riešenia vašich biznis výziev a manažérskych výziev

 

prinášame spoločné riešenia - okamžite aplikovateľné do praxe

COMM-PASS_biznis riesenia_3_n

praktická forma realizácie inovácie a zmien

 

pomáhame riešiť vašim manažérom vaše výzvy a projekty

prejdite na COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

manažéri majú vízie, ale nevedia ako ich uchopiť a zrealizovať (nedostatok času a zdrojov, chýbajúci alebo neúplný postup realizácie)

 

efektivita, produktivita, LEAN procesy, dosahovanie firemných cieľov, zlepšovanie plnenia KPI

COMM-PASS_biznis riesenia_4_n

 

komplexný pohľad na vaše problémy, výzvy a projekty – pomôžeme vám ich zadefinovať a vytvoriť konkrétne návrhy a postupy ich riešenia

 

analýza core príčin – expertný a nezávislý pohľad na reálne príčiny a dôvody aktuálneho stavu, následné vytvorenie strategického blue printu

COMM-PASS_biznis riesenia_5_n

COMM-PASS_biznis riesenia_1_n

 

„people results oriented“

zameranie na dosiahnutie a zlepšenie manažérskych schopností a zručností

manažérsky biznis program – moderná forma workshopov a manažérskeho vzdelávania

praktický „on the project“ rozvoj manažérov a zamestnancov

COMM-PASS_biznis riesenia_2_n

 

„business results oriented“

zameranie na dosiahnutie a zlepšenie vybraných biznis výsledkov, cieľov alebo KPI

efektívny „bridge“ – kombinácia management consultingu a manažérskeho vzdelávania, aplikovaná prostredníctvom projektového manažmentu a procesného riadenia

Manažérske príklady COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

riešené biznis výzvy, problémy a manažérske situácie

COMM-PASS_biznis riesenia_8_n

Manažérske výzvy

Biznis problémy

Procesné problémy

Efektivita

Produktivita

LEAN procesy

Systémové problémy

 

 

 

Biznis výzvy a problémy

 

 

 

Ľudské výzvy

Tímová práca

Tímová spolupráca

Líderstvo

HR hiring process

Efektívny recruitment

Dostatok kvalitných kandidátov

Chorobnosť

Motivácia ľudí

Stabilita manažérskeho tímu

Efektívny proces nástupníctva vo firme

Aktívny rozvoj ľudí

Firemná kultúra

Firemná stratégia

 

 

 

Manažérske výzvy a problémy

 

 

 

Firemná fluktuácia

Inovácie – inovatívnosť vo firme

Kreativita

Realizácia zmeny

Hľadanie a realizácia riešení

KPI

Biznis výsledky

 

COMM-PASS_biznis riesenia_7_n

COMM-PASS_biznis riesenia_9_n

Firemné ciele – nastavenie, akceptácia, realizácia

Plnenie firemných cieľov

Angažovanosť ľudí – engagement

Manažérske know – how

Odborné a expertné know – how

Konkurencieschopnosť

Postavenie na trhu

 

 

 

Projektové výzvy a problémy

 

 

 

Projekty – realizácia, dodávanie výsledkov

Projekty – zvládanie životného cyklu projektov

Projektové portfólio

Projektové priority

Zdieľanie zdrojov

Spolupráca – Línia vs. Projekty

Spokojnosť zákazníkov

Reklamácie

Nízka kvalita

Akceptácia kultúry kvality vo firme

Znižovanie nákladov

Cenová efektivita

Efektívnosť procesov

Firemné straty – materiálové, energetické, technologické

 

 

 

Nákladová a cenová efektívnosť

 

 

 

Udržateľnosť rastu

Dosahovanie požadovanej kvality

Employer branding

Employee advocacy

Efektívnosť procesov

Riešenie konfliktov

Interný marketing, Projektový marketing

 COMM-PASS_biznis riesenia_10_n

Tvorba WBS_12

 

Oblasti a zameranie

Manažérsky orientované riešenia - „people driven“

realizácia manažérskych riešení a vzdelávacích aktivít smerujúcich k zlepšeniam v oblasti manažérskych zručností, návykov a manažérskeho know - how

 

Kompetenčné a odborné riešenia - „knowledge driven“

biznis riešenia a vzdelávacie aktivity vyvolané potrebou zvýšiť technické a expertno - odborné kompetencie a znalosti manažérov 

 

Projektové biznis riešenia - „business driven“

manažérske projekty a biznis riešenia zamerané na dodanie biznis hodnoty a vychádzajúce z biznis potrieb firmy

 

 

Popis COMM-PASS Solutions

 

Manažérske vzdelávanie a manažérske workshopy potrebujú generovať biznis hodnotu. 

Firmy dnes cielene sledujú a vyhodnocujú investície do manažérskeho vzdelávania a ich návratnosť - dosiahnuté ciele a prínosy. Pre manažérske workshopy sú aplikované rovnaké požiadavky ako na investičné projekty - ROI (return on investment - návratnosť investície). Pri nehmotných "soft skills" - manažérskych zručnostiach nie je vždy jednoduché určiť jasný finačný prínos vzdelávacej akcie.

 

COMM-PASS realizuje prakticky a biznisovo orientované vzdelávacie projekty a aktivity, ktoré majú jasný a vyčísliteľný prínos.

Naše skúsenosti a know - how sme pretavili do unikátneho konceptu - COMM-PASS Solutions, ktorý je zameraný na realizáciu konkrétnych biznis riešení účastníkmi workshopov priamo vo firme.

Aplikácia a získavanie manažérskeho know - how a nových manažérskych zručností prebieha priamo na reálnych biznis prípadoch - konkrétnych biznis zadaniach a úlohách.

Akademia projektoveho manazmentu_3_w

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_56_w

 

Výstupy a výsledky

 

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

riešenia konkrétnych biznis výziev

realizácia riešení v priamej spolupráci so zainteresovanými manažérmi a expertami firmy

nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev

podpora dosahovanie biznis cieľov

podpora riešení biznis a manažérskych problémov

nové manažérske schopnosti, zručnosti a know - how získané priamo v praxi

realizácia inovatívnych projektov

 

 

Poradenstvo „COMM-PASS Solutions“


odborné poradenstvo na linke „COMM-PASS Solutions“ je vám k dispozícií 
od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0905 85 22 31COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_66_w

 

alebo napíšte svoj problém na solutions@commpass.sk

 

 

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

COMM-PASS Solutions_2_w

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

COMM-PASS project management solutions

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_2_w

 

Čo získate

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

7 praktických blokov pre efektívnu realizáciu projektových cieľov a výsledkov

každý blok – workshop je zameraný na konkrétnu projektovú časť

postupujeme od definície, cez plánovanie a realizovanie až po ukončenie projektu

 

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH