Revolúcia vo vzdelávaní 3.0 a 4.0

Vývoj a história vzdelávania ľudstva

 

 

Vzdelávanie 3.0 – Objav kníhtlače

1436 – Guttenberg, kníhtlač

Napriek obrovským pokrokom nešlo všetko úplne ľahko. Gramotnosť ľudstva bola veľmi nízka. Vzdelanie bolo výsadou cirkvi, kráľovských rodín a učencov. Silná nevedomosť väčšiny ľudstva v rámci reálneho poznania a chápania sveta umožňovala pomerne ľahkú ovládateľnosť „nevedomých“ poddaných. Nízke sociálne vrstvy boli jednoducho odkázané na dostupnosť znalostí a vedomostí od „vyvolených“ vtedajšieho sveta.

 

Množstvo prírodných javov a fyzikálnych faktov bolo vysvetlovaných cez náboženstvo a rôzne povery.

 

Revolučné otrasenie vtedajšieho poznania priniesla v 14. storočí tragická epidémia moru známa ako čierna smrť. Dopad bol katastrofálny. Odhaduje sa, že v Európe zomrelo 30 – 60% polupácie. Celosvetovo sa ľudská populácia nespamätala z následkov moru až do 17. storočia. Ľudia chceli vysvetlenia čo sa so svetom deje, dokonca sa obávali, že prichádzal koniec sveta. Neexistujúce vysvetlenia takýchto tragických udalostí mali za následok masívne spochybňovanie vtedajších pohľadov na svet.

Ľudia si dokonca mysleli, že mor sa prenáša pohľadom. Postupne sa začínajú objavovať nové znalosti a prichádza ďalší revolučný skok.

 

V roku 1436 vynašiel Guttenberg tlačiarenský stroj.

Od tohto okamihu už nebude ľudstvo nikdy také ako pred tým. Kníhtlač prináša revolučné zlacnenie kníh. To umožnilo rýchle šírenie kníh aj sociálnym vrstvám, ktoré si ich doteraz nemohli dovoliť.

 

Prestáva existovať obmedzenosť znalostí len na vybrané okruhy ľudí. Gramotnosť už nie je iba otázkou „povolenia“.

 

Postupne prichádzajú nové vedecké poznatky a zistenia, ktoré menia pohľady na svet a vysvetľovanie jeho fungovania. Objavuje sa moderná veda – ako matematika, astronómia, fyzika, chémia, biológia a ďalšie, ktoré postupne zmenia doterajšiu históriu sveta.

 

Šírenie a dostupnosť znalostí spôsobuje 3. revolúciu vo vzdelávaní.

 

 

 

Vzdelávanie 4.0 – Akademické vzdelávanie

Massachusetts – Boston, 1635

Vývoj ľudstva sa nezastavil, ale naopak prichádza ďalší zlomový bod. Objavuje sa forma vzdelávania akú poznáme dodnes. Prichádza školské vyučovanie, štandardizovaná forma odovzdávania vopred pripravených a odsúhlasených znalostí širokým vrstvám populácie. Zažívame formálne akademické vzdelávanie.

 

Prvá verejná škola sa objavuje v USA. 23. apríla 1635 v Bostone, Massachusetts otvárajú Boston Latin School. Jedným z prvých cieľov bolo pripravovať chlapcov na vedúce pozície v cirkvi a štáte.

 

V našich končinách zavádza Mária Terézia v roku 1774 povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Hlavným zameraním novo nastúpeného vzdelávania bola štandardizácia, centrálny prístup a potreba naučiť čo najširšie vrstvy rešpektovaniu autority. Zároveň takéto vzdelávanie pomáhalo vyrovnať rozdiely medzi ľuďmi.

Na danú dobu bolo akademické vzdelávanie obrovským zlomom v histórii ľudstva.

 

Od tejto chvíle má každý človek právo a dokonca povinnosť získať formálne vzdelanie.

 

Potreba bola prostá. Mária Terézia potrebovala vojakov a úradníkov. Neskôr to bola potreba mať dostatok robotníkov. To už ale súvisí s priemyselnou revolúciou, ktorá od 1760 bezprecedentne zmenila fungovanie sveta a celého ľudstva. Forma vzdelávania sa ale od daných čias veľmi nezmenila. Akademické vzdelávanie bolo revolučným krokom v minulosti, ale postupne sa stáva revolučnou brzdou našej modernej spoločnosti.

 

Akademické vzdelávanie prinieslo 4. revolúciu vo vzdelávaní ľudstva.

 

Pokračovanie článku – Revolúcia vo vzdelávaní 5.0 a 6.0

Prvá časť článku – Revolúcia vo vzdelávaní 1.0 a 2.0

 

Marián Minárik