Výskum bolesti chrbta pri sedavom zamestnaní

dotazník pre výskum v rigoróznej práci Mgr. Barbora Koštialová

 

Dotazník

comm-pass_socialny-recruiting_1_n

 

RIGORÓZNA PRÁCA

Kinezioterapia a ergonómia v prevencii vzniku funkčných porúch pohybového aparátu viazaných na sedavé zamestnanie

Rigorózna práca, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava

 

Dotazník pre výskum v rigoróznej práci s názvom Kinezioterapia a ergonómia v prevencii vzniku funkčných porúch pohybového aparátu viazaných na sedavé zamestnanie. Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava.

Autor: Mgr. Barbora Koštialová (fyzioterapeutka sa po 18 ročnej praxi začala venovať vede a výskumu, zostaveniu  metodiky, ktorá  otvára novú zložku včasnej preventívnej fyziterapie)

Cieľ: zozbierať dostatočný počet údajov, ich  spracovanie a vyhodnotenie záverov

 

 

Účel:

dotazník slúži na zber údajov , ktoré nám poslúžia ako materiál k štatistickému spracovaniu. Získame informácie o pracujúcej populácii bez  lokalizačného ohraničenia. Vyselektujeme pohlavie, vek, BMI.

 

Preskúmame dĺžku sedenia počas práce, jej vplyv na osový organ a zdravie. Získame údaje o pohybových aktivitách počas práce, po práci ich časové rozmedzie. O pitnom a stravovacom režime.

 

Sledovaná vzorka: 

pracujúca populácia s prevažne sedavým zamestnaním a prácou s pc, rozličného veku i pohlavia.

rigirizna-praca_chrbtica_2_n

 

viac fyzioterapeutických cvičení nájdete v časti Cvičenie v domácom prostredí

 

Výsledné ukazovatele nám umožnia  nastaviť a aplikovať program preventívnej fyzioterapie na nami vybranú skupinu ľudí s rovnakými ukazovateľmi. V časovom rozmedzí 6 mesiacov.

 

Pozorovane budú dve vzorky pracujúcej populácie. 

 

Prvá, ktorá udávala bolesti a problém na osovom aparáte a pohybovom systéme. Tu bude sledovaný účinok nami volenej metódy liečebne - preventívnej.

Druhá, ktorá zatiaľ neudáva problém na osovom aparáte a pohybovom systéme. Tu bude sledovaný účinok  nami volenej metódy čisto  preventívny.

 

V obidvoch prípadoch pôjde o ľudí, u ktorých sa možný vznik funkčnej poruchy na pohybovom aparáte, viaže na statickú záťaž osového aparátu – chrbtice, dlhodobým sedením na pracovisku. Zle volenou ergonómiou, pohybovou aktivitou a celkovou životosprávou.

 

Projekt

 

zisk-logo-transparent_n 

Časopis ZISK

na web

Benefičnými projektami podporujeme študentov, doktorantov, profesorov a univerzity

Zucastnene univerzity_loga_1

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH