Vývoj a história vzdelávania

kroky a stupne vzdelávania v histórii ľudstva

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

 

Ako nás ovplyvní 6. revolúcia vo vzdelávaní?

viac ako 50 000 rokov vývoja prináša obrovské zmeny v modernej spoločnosti - v modernom biznise

 

21. storočie - vývoj vzdelanosti ľudstva dospel k ďalšiemu míľniku a nastáva nová epocha vzdelávania:

Vzdelávanie 6.0

Social Brain Education

 

 

Vzdelávanie 1.0

 

 

Ústne znalosti

 

 

50.000 B.C.

collective learning

komplexnejší jazyk

vzájomná spolupráca

znalosti z generácie na generáciu

učiť sa zo skúseností a zážitkov

 

 

Vzdelávanie 2.0

 

 

Písomné znalosti

 

 

10.000 rokov B.C.

objavenie poľnohospodárstva

objav písma - 3.200 B.C Mezopotámia

dnešná Abeceda - 1500 B.C. Féničania

uľahčuje šírenie informácii medzi generáciami

extrémne nízka gramotnosť

 

 

Vzdelávanie 3.0

 

 

Objav kníhtlače

 

 

1436 - Guttenberg, kníhtlač

objav papiera, objav tlače

lacná tlač, rýchla tlač

knihy sú dostupné - dostupnosť znalostí

extrémne rýchle šírenie informácii

dostupnosť  a nárast gramotnosti

 

 

Vzdelávanie 4.0

 

 

Akademické vzdelávanie

 

 

Massachusetts - Boston, 1635

Boston Latin School - prvá verejná škola v USA

Mária Terézia - 1774, povinná školská dochádzka pre deti 6 - 12 rokov

pruský model vzdelávania

znalosti a fakty - štandardizácia, centralizácia

úradníci, vojaci, neskôr robotníci

forma vzdelávania akú poznáme dodnes

 

 

Vzdelávanie 5.0

 

 

Digitálne vzdelávanie

 

 

1995

výrazná digitalizácia a šírenie internetu

digitálne šírenie informácii

fenoménom sa stáva dostupnosť a rýchlosť informácii

e-learning a elektronické média

generovanie obrovského množstva informácii

vzniká závislosť na informáciach, sociálne média

 

 

Vzdelávanie 6.0

 

 

Social Brain Education

 

 

21. storočie

objavenie aktívneho rozvoja mozgu

fenoménom sa stáva množstvo informácii

rastúca komplexita sveta a života

rýchle zmeny, sociálne prostredie a interakcia

organický model - vertikálne vzdelávanie

komplexné prostredie a situácie

 

 

Revolučné kroky vo vzdelávaní ľudstva

nové možnosti a horizonty poznania a života

 

doteraz nepoznaná rýchlosť šírenia informácii

akútna potreba vzájomnej komunikácie

sociálne vzťahy - sociálna interakcia a emocionálna inteligencia rozhoduje o našom každodennom prežití

ľudstvo sa historicky prispôsobuje zmenám a nárokom prostredia cez zmenu svojho myslenia

vytvárame nové paradigmy nášho fungovania a chápania sveta

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 1.0 - Ústne znalosti

Podmienky:

 

50.000 rokov B.C

objavuje sa collective learning - schopnosť ľudstva akumulovať znalosti

komplexnejší jazyk - hodnotnejšia komunikácia

komplexnejšia kultúra a bohatý sociálny život v kmeňových skupinách

lepšia vzájomná spolupráca a komunikácia vo väčších skupinách

jazyk umožňuje zdieľať informácie a znalosti

 

Vzdelávanie:

 

1. rýchle šírenie znalostí

2. predávanie a uchovávanie znalostí z generácie na generáciu

3. možnosť stavať na minulých znalostiach a dosahovať väčší pokrok, dovtedy sa znalosti predávali len geneticky

4. schopnosť učiť sa zo skúseností a zážitkov

5. dosť presné odovzdávanie naučených informácii

6. postupná akumulácia informácii z generácie na generáciu

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 2.0 - Písomné znalosti

Podmienky:

 

10.000 rokov B.C

objavenie a rozšírenie poľnohospodárstva

základné prežitie zabezpečené efektívnejšie

dostatok energie na prežitie - možnosť venovať energiu aj aktívnejšiemu kultúrnemu rozvoju

 

nárast populácie:

vďaka poľnohospodárstvu: 10 násobný nárast populácie - medzi 10.000 rokov dozadu a 5.000 rokov dozadu - nárast z 5 miliónov na 50 miliónov ľudí

nadbytok poľnohospodárskej výroby umožnil, že nie každý musel byť farmár a mohla sa začať špecializácia povolaní

pri potrebe prežitia sme sa začali spoliehať na druhých - špecializácia povolaní a úloh v spoločnosti

Vzdelávanie:

 

objav písma - 3.200 B.C Mezopotámia

Féničania vytvorili dnešnú Abecedu - 1.500 B.C.

 

písmo uľahčuje šírenie informácii medzi generáciami

extrémne nízka gramotnosť

vznik väčších usadlostí, mestá a ríše - aktívna kultúrna výmena

ľudia začínajú byť po svete oveľa viac prepojení - čo prináša rýchlejšie šírenie a vzájomnú výmenu znalostí

progres ľudstva začína rásť exponenciálnym tempom

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 3.0 - Objav kníhtlače

Podmienky:

 
nízka gramotnosť

vzdelanie bolo výsadou cirkvi, kráľovských rodín a učencov

silná nevedomosť väčšiny ľudstva v rámci reálneho poznania a chápania sveta

pomerne ľahká ovládateľnosť „nevedomých“ poddaných - nízke sociálne vrstvy

množstvo prírodných javov a fyzikálnych faktov bolo vysvetlovaných cez náboženstvo

 

ľudstvo začínalo trpieť „nevedomosťou“

 

chýba adekvátne poznania a vysvetlenie sveta - nie je možné vysvetliť  meniace sa podmienky života
rastie potreba reagovať a konať rozumne, tak aby to malo reálny dopad na dosahované výsledky v živote ľudí

Vzdelávanie:

 

kníhtlač - Guttenberg 1436

objav papiera a schopnosť tlače: prvá tlačená kniha - Južná Kórea 1377

 

revolučné zlacnenie tlače - dostupnosť kníh

dostupnosť a nárast, zvyšovanie gramotnosti

zníženie obmedzenosti znalostí len na vybrané okruhy ľudí

nové vedecké poznatky a zistenia menia pohľady a vysvetľovanie fungovania sveta

objavuje sa moderná veda - matematika, astronómia, fyzika, chémia, biológia...

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 4.0 - Akademické vzdelávanie

Podmienky:

 

Boston, 1635

prvá verejná škola v USA: Massachusetts - Boston, 1635 Boston Latin School

cieľ: pripraviť chlapcov na vedúce pozície v cirkvi a štáte

class room learning - formálny, školský model vzdelávania

 

Mária Terézia - 1774

povinná školská dochádzka pre deti 6 - 12 rokov

zameranie vzdelávania:

štandardizácia

centrálny prístup

rešpektovanie autority

vyrovnanie rozdieľov medzi ľuďmi

potreba: vojaci, úradníci, neskôr robotníci

Vzdelávanie:

 

akademické vzdelávanie - horizontálny model vzdelávania

dodnes: vzdelávame sa preto, aby sme boli vzdelaní - tituly a školy

 

industriálna revolúcia 1760

kompletná revolučná zmena života a podmienok života

obrovský progres ľudstva - exponenciálny rast

rýchle možnosti transportácie - ľudia, tovary, znalosti

vznik strednej triedy

vyšší štandard, podmienky života a zdravotnej starostlivosti  pre chudobnú časť populácie = populačná explózia

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 5.0 - Digitálne vzdelávanie

Podmienky:

 

 1995 - výrazné rozšírenie digitalizácie sveta

internet, široká dostupnosť informácii

digitálne šírenie informácii

rýchlosť informácii

lacné a efektívne šírenie informácii

neobmedzené zdieľanie informácii

 

generovanie obrovského množstva informácii

vzniká závislosť na informáciach

Vzdelávanie:

 

elektronické média - takmer neobmedzená dostupnosť vzdelávania

e-learning

individuálne tempo vzdelávania

prispôsobenie úrovne vzdelávania vlastným schopnostiam

 

sociálne média - potreba a snaha vedieť o všetkom - sociálna potreba ľudí

nárast množstva ľudí - obrovský sociálny tlak

pretlak informácii - náročné rozlíšiť správnosť, relevantnosť a reálnu hodnotu informácie

 

digitálne vzdelávanie je len inou formou akademckého vzdelávania - nestačí na pokrytie moderného sociálneho sveta

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 6.0 - Social Brain Education

Podmienky:

 

21. storočie

objavenie aktívneho rozvoja mozgu - neuroveda a jej aplikácia v praxi

ľudstvo generuje obrovské množstvo informácii, ktoré sa pravideľne 2-násobuje

rastúca komplexita sveta a života - VUCA world

potreba adaptácie na rýchle zmeny – života, sveta, prostredia, technológie...

exponenciálne pribúdanie nových znalostí a odhalovanie mnohých starých a chybných znalostí

rastúca komplexnosť sociálneho prostredia a vzájomnej interakcie medzi ľuďmi

Vzdelávanie:

 

zameranie:

individualizácia a personalizácia vzdelávania

zameranie sa na vlastné potreby, možnosti a schopnosti - vlastná jedinečnosť potrieb

 

forma:

organický model

komplexné prostredie a komplexné situácie

potreba adekvátnej prípravy na náročnosť a komplexnosť dnešného života a prostredia

kognitívne schopnosti, sociálne schopnosti, emocionálne schopnosti

 

vzdelávanie už nie je viacej o vzdelávaní, ale vzdelanie je o živote - vzdelávam sa, aby som dokázal prežiť a prežiť kvalitnejšie

 

Vzdelávanie 6.0 - Social Brain Education mení pohľad a celkový prístup k manažérskemu vzdelávaniu a rozvoju

Najnovšie výskumy neurovedy prinášajú zistenia o fungovaní ľudského mozgu a ľudského správania, ktoré sme počas histórie ľudstva ešte nikdy nedokázali vysvetliť.

Postupy a praktickú aplikáciu novej formy Vzdelávania 6.0 v aktívnom manažérskom vzdelávaní a rozvoji sa dozviete v časti Vzdelávanie 6.0 - Social Brain Education.

 

Vzdelávanie mení svoju úlohu v našom živote - prestávame sa učiť, aby sme získali tituly - vzdelávanie nám musí umožniť kvalitnejšie a spokojnejšie prežitie života...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktívny rozvoj mozgu

 

emocionálna stabilita - rastúce EQ

vzájomná podpora a spolupráca - lepšie sociálne zručnosti

projektový model workshopov - priama a okamžitá aplikácia znalostí v praxi

Dostatok energie a vitality

 

organický model vzdelávania - vertikálny rozvoj manažérskej hodnoty

fyziologické fungovanie v pracovnom prostredí - vyšší výkon a spokojnosť

vnútorná spokojnosť a zrelosť osobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH