Efektívny líniový manažér

Čo robí manažéra manažérom - základný tréning

Hľadáte workhop pre výrobných pracovníkov - majstrov? Som naozaj majster? - manažérsky workshop pre majstrov - bližšie inormácie o workshope nájdete nižšie

 

BENEFITY

Efektívny líniový manažér

 

Adekvátne postavenie líniových manažérov pri dosahovaní cieľov

Uľahčený prechod z pozície pracovníka na manažéra – spoznávam úskalia

Podpora manažérov = podpora dosahovania firemných výsledkov 

Keby som to bol vedel ešte pred tým, ako som nastúpil na túto pozíciu...

 

Motto: Bez riadenia to nejde...

Ciele a obsah workshopu

Efektívny líniový manažér

 

Účastníci si osvoja potrebné zručnosti a schopnosti potrebné k práci efektívneho manažéra

Na reálnych príkladoch získajú účastníci pochopenie ako nepadnúť do pasce – najlepší pracovník alebo technik, automaticky  neznamená najlepší manažér

Získanie pochopenia a uvedomenia si, že aj riadenie a manažment je práca

Pochopenie a osvojenie si role manažéra, postavenia, očakávaní a zodpovedností

Získanie schopnosti správneho používania komunikácie v rukách manažéra ako mocného nástroja dosahovania cieľov

Otvorenie nových pohľadov na manažéra, jeho vnímanie a jeho realitu – o úspechoch firmy rozhodujú jednotlivci... jednotlivci pracujúci v tímoch

Pochopenie správneho postavenia tímu, jeho aktívne budovanie a rozvoj

Nástroje efektívnej spätnej väzby a systémov riešenia konfliktov

Osvojenie si základných 8 manažérskych zručností – keď manažér vie čo má robiť, firma a jej pracovníci dosahujú požadované výsledky

Na vlastných príkladoch a situáciách si účastníci zlepšia svoje schopnosti a zručnosti budovania vzťahov a vzájomnej pozície voči nadriadeným, podriadeným a najmä kolegom na tej istej manažérskej úrovni

Zlepšenie správneho chápania pozície manažéra, ktorý dosahuje výsledky prostredníctvom svojich ľudí

Účastníci získajú nový a moderný pohľad na prácu a fungovanie svojho oddelenia alebo tímu

Som naozaj majster?

Z technika manažér - základný tréning

 

BENEFITY

Som naozaj majster?

 

Získanie adekvátneho postavenie majstrov pri dosahovaní firemných cieľov

Podpora prechodu z pozície pracovníka na majstra – už viem ako na to...

Schopnosť lepšie a efektívnejšie presadiť a dosiahnuť svoje požiadavky a záujmy voči iným oddeleniam

Získať skúsenosti ako tvoriť a podporovať tím, tímovú spoluprácu a rozvoj svojich ľudí

 

Motto: Majster kontroluje 80% vašich nákladov...

Ciele a obsah workshopu

Som naozaj majster?

 

Cieľom tréningu je pomôcť účastníkom pochopiť základné rozdiely medzi pracovníkom a majstrom a uľahčiť im ich pôsobenie na pozícii majstra – manažéra

Podpora účastníkov pri zvyšovaní ich sebaistoty pri riadení ľudí

Získanie schopnosti jednoducho a ľahšie komunikovať so svojimi podriadenými, nadriadenými a kolegami na ich manažérskej úrovni

Aktívna podpora a práca na reálnych situáciách, ktorým účastníci musia denno-denne čeliť

Získanie a zlepšovanie schopnosti uvedomiť si realitu partnera vo firme – najmä ostatné oddelenia a ich vzájomný rešpekt voči majstrom

Odhaliť prekážky v komunikácii a osvojiť si postupy ich prekonávať, pomocou dôkladného precvičovania reálnych podnetov z praxe si overiť tipy a triky, ktoré uľahčujú komunikáciu

Osvojiť si zásady spätnej väzby, jej nástrahy a prekážky

Oboznámiť sa s procesom zmeny, ktorý je súčasťou každého zvyšovania efektivity

Naučiť sa základné manažérske zručnosti, ktoré umožňujú uľahčenie práce majstra

Zlepšenie sebadôvery a schopnosti prezentovať a presadzovať záujmy firmy v ich pracovnom prostredí

Získanie zručností a návykov podporujúcich lepšie plnenie cieľov, zvyšovanie motivácie a aktívnej úlohy majstra vo výrobe

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH