Finančný manažment pre nefinančných manažérov

Manažérsky význam finančných princípov - základný tréning

Manažérske a biznis súvislosti, aplikáciu biznis inteligencie a efektívne biznis riešenia vám poskytne špecializovaný program COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

BENEFITY

Finančný manažment pre nefinančných manažérov

 

Pochopenie finančného riadenia firmy a vzájomných súvislostí

Pochopiť základné princípy ekonomickej teórie v manažérskom prostredí

Schopnosť čítať finančné ukazovatele firmy

Schopnosť interpretovať vybrané finančné ukazovatele potrebné pre manažérske rozhodnutia

Identifikácia problémových oblastí vo finančnom zdraví firmy

Osvojenie si princípov finančného plánovania a vyhodnocovania plánu

 

Motto: Realita v číslach

Ciele a obsah workshopu

Finančný manažment pre nefinančných manažérov

 

Účastníci spoznajú štruktúru a význam základných finančných ukazovateľov

Spoznanie výhod a nevýhod jednotlivých finančných ukazovateľov, ich spoľahlivosť a význam pre manažérske rozhodovanie a riadenie

Spoznať rámec pre finančné riadenie – účtovníctvo, reporting

Získanie prehľadu o finančnom stave firmy, oddelenia alebo projektu  na základe finančných ukazovateľov

Spoznanie nasledujúcich zdrojov informácii: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz Cash Flow, Hlavná účtovná kniha – zásady a nadväznosti

Ako si vytvoriť reportingový balík a čo od neho môžeme očakávať

Spoznanie vybraných finančných ukazovateľov zo súvahy a ich význam pre manažérov

Osvojenie si riadenia pohľadávok, risk management a ukazovateľov v oblasti pohľadávok

Účastníci si osvoja vybrané finančné ukazovatele z výkazu ziskov a strát

Pochopenie princípu analýza nákladov ako nástroja efektívneho riadenia projektov a firmy

Pochopenie dôležitosti riadenia finančných tokov, „Cash Conversion Cycle“

Získanie manažérskeho pohľadu na financovanie investícií a ich návratnosť

Spoznanie základných princípov, východísk a štruktúry finančného plánu, jeho predpoklady

Získanie reálneho pohľadu na situáciu firmy, oddelenie, projektu – „krištáľová guľa“ verzus seriózny rozbor

Osvojenie si základných princípov vyhodnocovania ukazovateľov  finančného plánu

Účastníci získajú prehľad o možnostiach využívania Trendov a Analýz

Účastníci získajú nezávislý pohľad a chápanie finančných procesov

Pochopenie dôležitosti internej firemnej komunikácie v kontexte  finančnej problematiky

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH