Efektívna realizácia firemných cieľov

Manažérsky biznis program - Operational Excellence Program

Efektívna tvorba, zadávanie a priebežná kontrola realizácie ročných firemných cieľov

comm-pass_firemne-ciele_2_n

Firemné ciele - piliere firmy

 

Vízia - Misia - Stratégia - Ročné firemné ciele - Ročné ciele oddelení - Ročné ciele tímov - Individuálne ročné ciele

 

firmy si dnes oveľa intenzívnejšie uvedomujú, potrebu efektívneho definovania a priebežného sledovania plnenia cieľov

tlak na efektivitu sa neustále zvyšuje

 

definovanie a zadávanie cieľov je efektívny nástroj pre zvýšenie angažovanosti a efektívnosti zamestnancov

 

Prečo definovať ciele - BENEFITY

 

vyššia angažovanosť a zapojenie zamestnancov

rýchlejšia realizácia biznis stratégie a plnenie firemných cieľov

efektívne využívanie ľudského kapitálu ľudí naprieč firmou

cielenejšie, efektívnejšie aktivity zamerané na výsledok

možnosť finančne ohodnotiť konkrétny výkon ľudí – tímov

zvýšená angažovanosť a sebarealizácia zamestnancov

lepšia firemná atmosféra, menej pracovného stresu a nejasností na pracovisku

lepší personálny branding firmy – nižšia fluktuácia

 

comm-pass_firemne-ciele_3_n

Proces riadenia firemných cieľov

 

1. Tvorba a definícia merateľných cieľov

Vízia - Misia - Stratégia - Ročné firemné ciele - Ročné ciele oddelení - Ročné ciele tímov - Individuálne ročné ciele

 

2. Priebežná kontrola realizácie cieľov

Spoločne nastavíme manažérsky systém priebežného riadenia realizácie firemných cieľov

Zabezpečíme vám podporu pri realizácií vašich pravidelných reportovacích stretnutí na  ¼, alebo ½ ročných mítingoch plnenia plánov

Nezávislý audit plnenia firemných cieľov je ďalšia forma, ktorou spoločne môžeme identifikovať odchýlky aktuálneho stavu plnenia cieľov od plánovaného stavu

Spoločne v vaším tímom vás podporíme pri tvorbe akčného plánu eliminácie odchýlok

 

3. Ročné vyhodnotenie

Pravidelné firemné vyhodnocovanie plnenie cieľov na jednotlivých úrovniach riadenia prináša firme možnosť efektívne informovať zamestnancov o aktuálnom stave firmy a budúcich aktivitách

Pravideľná komunikácia vytvára priestor pre získavanie nových inšpirácií a podnetov od zamestnancov

 

comm-pass_firemne-ciele_4_n

 

Štandardné vyhodnocovanie cieľov už nefunguje 

biznis nástroj na zvýšenie výkonnosti a efektivity tímov, oddelení s konkrétnym dopadom na celo firemné výsledky

prvý krok úspechu je vtiahnutie kľúčových manažérov do tvorby cieľov

 

veľa vedúcich oddelení dnes cíti nedostatok podpory vedenia a nestotožnia sa s cieľmi ich oddelenia

 

na úrovni oddelenia je potrebné do tvorby aktivít, ktoré zabezpečia úspešné zrealizovanie firemných cieľov zapojiť aj zamestnancov z nižších úrovní riadenia

 

Ako riadiť firemné ciele

 

zapojte do tvorby cieľov kľúčových manažérov

na úrovni oddelenia zapojte členov tímu

dajte ľuďom nástroj, ktorý im pomôže si efektívnejšie riadiť svoje aktivity

priebežne sledujte plnenie jednotlivých cieľov

nechajte ľudí pravidelne prezentovať stav realizácie ich cieľov = zabezpečte efektívne stretnutia na reporting

 

dajte podporu ľuďom, nenechajte ich bez pomoci, ak ju potrebujú = pravidelné info vedeniu

comm-pass_firemne-ciele_5_n

Kroky realizácie firemných cieľov

comm-pass_kroky-realizacie-firemnych-cielov

 

1. NASTAVENIE

 

 

východiská nastavenia cieľov a KPI

riziká preberania koncernových a holdingových cieľov

ciele a aktuálne biznis prostredie

ciele a firemné možnosti

ciele a úroveň manažérskych skúseností a kompetencii

úvodné vzájomné súvislosti – BIG Picture cieľov

background stanovovania cieľov – výzvy firmy, odvetvia, biznisu

 

2. POCHOPENIE

 

 

správne vnímanie prečo a ako boli ciele stanovené

pochopenie prostredia, kde budú ciele realizované

pochopenie kultúrnych a firemných aspektov stanovených cieľov

postoj a nálada manažmentu voči stanoveným cieľom

postoje pracovníkov firmy voči cieľom

základná – všeobecná špecifikácia cieľov

krivka všetkého a vplyv na ciele

 

3. AKCEPTÁCIA

 

 

prekážky akceptácie

príčiny neakceptácie

akceptácia cieľov na všetkých úrovniach manažmentu (TOP manažment – stredný manažment – línioví manažéri)

následky a riziká neakceptácie firemných cieľov

skrytá neakceptácie a čiastočná akceptácia cieľov

získanie a vyjadrenie committmentu

 

4. BREAKDOWN

 

 

prispôsobenie cieľov jednotlivým úrovniam manažmentu

systém dekompozície cieľov

predpoklady správnej dekompozície

riziká a následky chybnej dekompozície

určenie cieľov na úrovni každého pracovníka

SMART parametre každého cieľa

kvalita stanovených cieľov

konkrétne vzájomné súvislosti – BIG Picture cieľov

konfliktnosť medzi cieľmi

opportunity cost pri vybraných cieľoch

 

5. INTERPRETÁCIA

 

 

interpretácia cieľov v aktuálnom prostredí firmy / oddelenia / manažéra

BIG Picture a vzťah ku konkrétnemu oddeleniu – manažérovi – pracovníkovi

vzťah cieľov a KPI

význam cieľov v pracovných podmienkach každého manažéra a pracovníka

konkrétna – detailná špecifikácia cieľov

ciele a manažérsky rozvoj

ciele a osobnostný rozvoj

ciele a stabilizácia manažérskeho tímu

 

6. REALIZÁCIA

 

 

východiská úspešnej realizácie cieľov

predpoklady úspešnej realizácie cieľov

riziká a ohrozenia úspešnej realizácie cieľov

nároky stanovených cieľov na manažérske znalosti, schopnosti a kompetencie

stratégia realizácie a akčné plány

vzťah cieľov medzi ich realizáciou a výkonom (performance)

plnenie motivačných faktorov

vytvorenie potrebného prostredia pre realizáciu

plánovanie a krivka odporu

 

7. REPORTING & VYHODNOTENIE

 

 

jasný, prehľadný a efektívny reporting

pravideľný prehľad o stave plnenia cieľov

vyhodnotenie konečného splnenia cieľov

lessons learned – vyhodnotenie formy a spôsobov realizácie cieľov

vyhodnotenie celého procesu realizácie a riadenia firemných cieľov

príprava cieľov na nové obdobie

adaptácia cieľov na zmeny biznis prostredia

Program rolovania firemných cieľov podporujeme nasledovnými aktivitami

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

Expertná podpora - od efektívneho štartu až po úspešné ukončenie projektu

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových cieľov

získať viac informácii

 

 

 

 

COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

Praktická forma realizácie inovácie a zmien, riešenia vašich biznis výziev a manažérskych výziev

zameranie na dosiahnutie a zlepšenie vybraných biznis výsledkov, cieľov alebo KPI, management consulting a manažérske vzdelávanie

získať viac informácii

 

 

 

 

Technicko - expertné workshopy a poradenstvo

Služby poskytujeme formou tréningov - workshopov a realizačných projektov

Technické a odborné workshopy s moderným manažérskym prístupom, prínosy odborných znalostí a tém na firemné výsledky a fungovanie firmy

získať viac informácii

 

 

 

Využívanie a podpora projektového manažmentu

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby ľudí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Big Picture - kľúčové manažérske súvislosti

comm-pass_big-picture-manazerske-suvislosti

Projektový manažment - podpora realizácie

 

aplikácia projektového cyklu pri riadení firemných cieľov

aplikácia konkrétnych nástrojov projektového riadenia na vybraných postupoch nastavenia a riadenia firemných cieľov

prepojenie projektového mslenia a biznis myslenia

vnímanie firemných cieľov v nových rozmeroch

 

zvýšenie efektívnosti procesu realizácie firemných cieľov

inovatívne podnety pre kvalitnejšiu manažérsku a realizačnú podporu

 

Projektovy manazment_1

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH