Motivácia jedinca a tímu I.

Motivácia v praxi - základný tréning

Klesajúca motivácia v tíme? Hľadáte náročnejší workhop? Motivácia jedinca a tímu II. - pokročilý tréning - bližšie inormácie o workshope nájdete nižšie

 

BENEFITY

Motivácia jedinca a tímu I.

 

Zvýšená tímová motivácia

Zvýšenie a udržateľnosť vyššej produktivity a dosahovaných cieľov

Zlepšenie pracovnej atmosféry a skvalitnenie tímovej spolupráce

Vyššie stotožnenie sa zamestnancov s firmou a firemnými cieľmi

 

Motto: Peniaze ako posledný nástroj motivácie

Ciele a obsah workshopu

Motivácia jedinca a tímu I.

 

Účastníci spoznajú, pochopia a osvoja si základné princípy motivácie

Získanie a osvojenie si nástrojov a postupov efektívnej motivácie

Správne chápanie vzťahu medzi motiváciou a produktivitou, vplyv na dosahovanie cieľov

Účastníci si osvoja spôsoby práce s individuálnymi motivačnými faktormi jednotlivcov a spôsoby ako ich efektívne ovplyvňovať

Spoznanie spôsobov ako využívať prednosti a schopnosti manažéra k motivácii pracovníkov

Zlepšenie schopnosti viesť motivačný rozhovor a úloha aktívneho počúvania, spätnej väzby

Spoznanie spôsobov ako efektívne odhaliť príčiny demotivácie, demotivátory a aktívna práca s ich nápravou

Praktická aplikácia rozdielov medzi hygienickými a motivačnými faktormi, základný prehľad motivačných prístupov a teórii

Spoznanie najčastejších príčin znižovania motivácie

Motivácia jedinca a tímu II.

Motivácia v praxi - pokročilý tréning

 

BENEFITY

Motivácia jedinca a tímu II.

 

Dosahovanie lepších výsledkov pomocou praktickej motivácie

Odvaha robiť veci ináč a novým spôsobom

Schopnosť dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom motivovaného tímu

Zvýšenie lojality zamestnancov k firme

 

Motto: Manažér ako motivátor

Ciele a obsah workshopu

Motivácia jedinca a tímu II.

 

Účastníci získavajú pochopenie a nástroje na vyhodnocovanie rôznych motivačných systémov a prístupov vzhľadom na konkrétne potreby ich tímu a firemného prostredia

Spôsoby zvyšovania motivácie pomocou riadenia, definovania a akceptácie cieľov, jasných zodpovedností a právomocí

Spoznanie spôsobov a získanie nástrojov riadenia motivácie v procese zmeny

Praktické spoznanie a aplikácia rôznych motivačných teórii

Spoznanie vplyvu okolia a priameho nadriadeného na motiváciu členov tímu

Osvojenie si praktických a konkrétnych nástrojov zvyšovania motivácie seba a členov tímu

Manažér ako vzor a kľúčový prvok motivácie

Spoznanie rozdielov a použitie materiálnej a nemateriálnej formy motivácie

Rozpoznanie rozdielov a využitie vnútornej a vonkajšej motivácie

Spoznanie a aktívne riadenie výkonnosti firmy prostredníctvom priameho vplyvu motivácie

Schopnosť lepšie motivovať svoj tím na základe uvedomenia: „Motivácia sa nedá dať, môžeme ju len vybudovať“

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH