COMM-PASS Project Management Tool

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

...efektívne plánovanie a riadenie projektu nie je otázkou náhody

 

efektívny a praktický softwarový nástroj riadenia projektov

kľúčový prehľad o cieloch projektu a kritériach úspešnosti požadovaných výsledkov projektu

efektívny plán činností a aktivít na projekte a stav ich aktuálneho plnenia

identifikácia rizík a preventívnych opatrení ich predchádzaniu

aktívna práca so stakeholdrami projektu

 

efektívna komunikácia a spolupráca na projekte

jasné zodpovednosti a právomoci jednotlivých členov tímu

lessons learned - kľúčové poučenia z projektu nezostanú zabudnuté

menej administratívy na projekte - viac priestoru pre aktívnu realizáciu a riadenie projektu

 

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

 

dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových cieľov

 

MENEJ ADMINISTRATÍVY - VIAC AKTÍVNEHO RIADENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektívne plánovanie projektu

 

Podľa svetových štatistík a prieskumov vzniká najviac chýb pri riadení projektov v jeho začiatkoch. Najčastejšou chybou, ktorá spôsobuje nedodanie projektových cieľov a tak zlyhania projektov je podcenenie inicializácie a plánovania projektu.

Efektívne riadenie projektu

 

Naša viac ako 15 ročná skúsenosť s projektovým manažmentom na Slovensko / Českom a európskom trhu nám potvrdzuje, že projekty, ktoré majú zanedbané plánovanie majú náročnejší priebeh a vyššiu pravdepodobnosť objavenia sa náročných prekážok, či dokonca zlyhania.

- chýbajúce projektové plány znemožňujú efektívne riadenie projektov

- projekty sú riadené chaoticky a bez jasných krokov ako dodať projektové výsledky

- plánovanie a riadenie projektov sa veľakrát spája s obrovskou administratívou

- intuitívne riadenie projektov môže fungovať pri menej zložitých alebo opakujúcich sa úlohách

- zodpovedné riadenie projektov vyžaduje mať pod kontrolou technické aspekty projektu a zároveň sa aktívne venovať sociálnemu kontrolingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

efektívna manažérska sada kľúčových projektových nástrojov a procesov

Úvodné zadanie projektu

prehľadná a praktická excell forma kľúčových projektových nástrojov

 

základné definovanie projektu

určenie cieľov a pod-cieľov projektu

definovanie necieľov projektu

identifikácia projektových rizík a potenciálnych prekážok dodania projektových výstupov

určenie kritérii úspešnosti projektu

organizačná štruktúra projektu - projektový manažér, projektový tím, vlastník projektu

časový ráme projektu

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov si môžete pohodlne objednať online alebo nás kontaktujte

 

WBS - Hlavný Plán Prác

základný plán projektu definuje činnosti a aktivity, ktoré je nutné vykonať na projekte

 

efektívne plánovanie projektových aktivít

prehľadná štruktúra, ktorá vizuálne zobrazuje projektové aktivity

riadiaci nástroj

WBS slúži na efektívny reporting projektu

spoľahlivá komunikácia a prehľad o stave projektu

Ganttov diagram - časový plán

Plán Míľnikov

časový súlad kľúčových aktivít a činností projektu

 

prehľadná a efektívna forma časového plánovania

aktívne riadenie a sledovanie plnenia úloh počas progresu projektu

vyhodnocovanie realizácie projektových cieľov

sledovanie vybraných míľnikov s cieľom minimalizovať časové riziká projektu

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

prehľadná vizualizácia projektových činností

efektívne sledovanie postupu projektových prác

rýchle vyhodnotenie stavu plnenia projektových cieľov

jasné role, zodpovednosti a právomoci na projekte

a množstvo ďalších užitočných funkcii

 

Cena: 490,- eur bez DPH

Nástroj na riadenie projektov si môžete objednať online alebo nás kontaktujte

 

Akčný plán

efektívny nástroj riadenia operatívnych úloh na projekte

 

akčný plán slúži ako podklad efektívneho reportingu

podpora efektívnych meetingov a minimalizácia časových strát na projekte

zmysluplná a plnohodnotná komunikácia

jasný prehľad o operatívnych úlohách, termínoch a stave ich plnenia počas celého projektu

jasné zodpovednosti za úlohy a dodanie požadovaných výstupov od členov projektového tímu

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov si môžete pohodlne objednať online alebo nás kontaktujte

 

RACI matica - Matica zodpovedností

kľúčový nástroj jasného rozdelenia zodpovedností, rolí a právomocí na projekte

 

jednoznačná definícia ČO bude mať KTO na zodpovednosti

kto bude s kým a za akých podmienok komunikovať

adekvátne rozdelenie úloh na projekte

predchádzanie vzniku preťaženia niektorých členov tímu

predchádzanie vzniku úzkych miest a nedorozumení na projekte

 

Analýza Stakeholdrov

 

efektívne sledovanie nálad a postojov kľúčových stakeholdrov

rýchle vyhodnotenie stavu ohrozenia alebo podpory projektových cieľov

jasné úlohy a konkrétne akcie ako prevencia konfliktov so stakeholdrami

a množstvo ďalších užitočných funkcii

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

Cena: 490,- eur bez DPH

Nástroj na riadenie projektov si môžete objednať online alebo nás kontaktujte

 

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu alebo manažérskeho nástroja vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop alebo manažérsky systém je pre vás najvhodnejší

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových cieľov

získate 5 praktických krokov úspešnej inicializácie vášho projektu

5 praktických krokov inicializácie projektu

... ako získať zo svojho projektu maximum

 

Pomôžeme vám naštartovať vaše projekty. Spolu v vami urobíme náročnú prácu pri inicializácii a plánovaní vášho projektu.

 

Krok 1: Formulácia projektovej vízie

Podporíme vás pri sformulovaní vašej vízie – od myšlienky až do konkrétneho projektového zámeru – zadania.

 

Krok 2: Definícia projektových cieľov

V spolupráci v vašim vedením definujeme projektové ciele.

 

Krok 3: Úspešnosť, riziká a prekážky

Následne definujeme projektové podciele a neciele, kritéria úspešnosti, riziká a prekážky, ako aj potrebnú podporu vedenia.

 

Krok 4: Úvodné analýzy

Rozpracujeme úvodné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, SWOT, ROI, BOD zlomu ...

 

Krok 5: Projektové prostredie

Pomôžeme vám pochopiť prostredie, kde bude projekt realizovaný a spoločne vypracujeme analýzu stakeholdrov.

 

Výsledok - čo získate

Výsledkom tejto práce na inicializácii projektu bude Úvodné zadanie projektu, ktoré bude odprezentované vašim tímom pred TOP manažmentom. Ak bude projekt schválený vedením, spoločne sa pustíme do fázy plánovania projektu.

 

Trvanie: 4 dni

Customizácia:

program bude prispôsobený potrebám firmy a nárokom vášho projektu - program môže byť skráteny alebo adekvátne predĺžený

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, témy a nástroje projektového riadenia pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie alebo prejdite priamo do časti COMM-PASS Efektívny štart projektov

Prečo a kedy využiť naše služby expertného naštartovania projektov?

 

Vysoká odbornosť našich expertných konzultantov v riadení projektov prináša konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

Získavate nezávislý pohľad už pri plánovaní projektu a tak vnášate do projektu nové inovácie

Ak nemáte špecialistov na riadenie projektov podľa svetových štandardov

Projektový špecialista je katalyzátor naštartovania zmeny a nového pohľadu na efektívnejšie riadenie projektov

Získavate expertný konzulting a tréning vášho tímu

Externá motivácia tímu a nové pohľady na projekt

Externá podpora tímu a ich znalostí

10 zásad úspešného štartu a realizácie projektu

Efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody

 

1. Zrozumiteľný plán činností a úloh na projekte

Spoločne s vašimi odborníkmi a členmi tímu rozplánujeme váš projekt. Vytvoríme WBS - Work Breakdown Structure, čo znamená, že projekt rozdelíme na projektové fázy a pracovné balíky. Následne projekt rozpracujeme na konkrétne projektové úlohy tak, aby každý člen tímu vedel, aké činnosti je potrebné na projekte zrealizovať, aby sa dosiahol projektový cieľ.

 

2. Realistický a zodpovedný časový plán projektu

Vytvoríme  časový harmonogram projektu - tzv. Ganttov diagram, kde vizuálne uvidíte trvanie jednotlivých činností a ich vzájomné prepojenia, súvislosti a následnosti.

 

3. Adekvátna potreba a dostupnosť zdrojov

K jednotlivým činnostiam priradíme zdroje, ktoré budete potrebovať na ich realizáciu. Plán zdrojov bude definovať konkrétnu potrebu ľudských zdrojov, expertov, technikov, špecialistov alebo strojov, prístrojov, zariadení, podporných pomôcok, kancelárií, telefónov, či financií.

 

4. Zrozumiteľné financovanie

Ďalším krokom, ktorému sa budeme s vašim tímom venovať bude tvorba rozpočtu. Po správnom definovaní potreby zdrojov bude vytvorenie rozpočtu oveľa jednoduchšie ako bez predchádzajúcich činností. Vychádzať budeme z vašich minulých skúseností a kvalifikovaných odhadov.

 

5. Ako zabrániť pracovnému preťaženiu členov tímu

Podporíme vašich projektových manažérov pri definovaní systému práce. Pomôžeme im jasne definovať jednotlivé role na projekte. Každý člen tímu bude mat priradené právomoci a zodpovednosti na projekte. Pokiaľ budú niektorí členovia tímu pracovať na viacerých projektoch, alebo na štandardných operatívnych úlohách, definujeme ich priority na projektoch a odkomunikujeme ich s vedením.         

 

6. Žiadna zbytočná administratíva a strata času na meetingoch

Definujeme komunikačnú stratégiu projektu. Nastavíme štruktúru, frekvenciu a spôsob reportingu. Pripravíme prvotnú agendu pravidelných mítingov a definujem spôsob komunikácie s vedením – status report.

 

7. Plánovanie nie je strata času

Na plánovaní projektu sa bude aktívne zúčastňovať projektový manažér a jeho projektový tím alebo core tím. Pre zvýšenie angažovanosti s projektom sa procesu plánovania zúčastnia aj špecialisti, ktorí budú participovať na realizácií jednotlivých projektových úloh.

Pripravíme váš tím na realizáciu Plánovacieho mítingu, kde projektový manažér bude prezentovať projektový plán vedeniu firmy, vybraným manažérom, špecialistom a zamestnancom firmy, prípadne vaším zákazníkom alebo kľúčovým stakeholdrom.

 

8. Expertná podpora

Po spustení projektu budeme vášmu tímu poskytovať pravidelnú podporu podľa vopred definovaného plánu podpory vo forme skupinového, alebo individuálneho coachingu, mentoringu, ale aj shadowingu.   

 

9. Pravidelný prehľad a rýchla náprava

Na pravidelnej báze budeme pre vás realizovať audity, ktorí vám dajú nezávislý pohľad na realizáciu a stav vášho projektu. V prípade odchýlok, spoločne s vašim tímom vypracujeme návrh nápravných opatrení smerujúci k eliminácií zistených odchýlok.

 

10. Správne ukončenie projektu a dodanie výsledkov

Pred ukončením projektu pripravíme váš projektový tím na efektívne ukončenie projektu. Podporíme ich pri získavaní priebežnej akceptácie projektových výstupov, ako aj pri získaní formálnej zákazníckej akceptácie. Súčasťou podpory ukončovania projektu bude spolupráca na záverečnom post implementačnom audite, zosumarizovaní projektovej dokumentácie a poučení z projektu – lessons learned.

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

inšpirujte sa vybranými realizovanými projektami - manažérskymi riešeniami, prejdite do časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

rozbiehate nové projekty? získajte expertnú podporu - od efektívneho štartu až po úspešné ukončenie projektu

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov - viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Efektívny štart projektov

 

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH