Neuro coaching - efektívny coaching z pohľadu neurovedy

jedinečný workshop o modernom coachingu

Spoznajt najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

BENEFITY

Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy

 

efektívne techniky, metódy a prístupy moderného coachingu podľa najnovších výskumov neurovedy

len 5% nášho fungovania mozgu je naozaj autentické a nové

šokujúce zistenie: zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia

veľká časť zabúdania prebieha do pár hodín po prijatí informácie

čo nepoužívame, to strácame - ako coaching podporuje naše návyky

ako vplýva dopamín na proces coachingu a učenia

 

neuroplasticita odhalila aký významný vplyv má na vývoj nášho mozgu prostredie a impulzy, ktoré nám prostredie poskytuje

mozog je orgán, ktorý sa vyvinul na to, aby zabezpečil prežitie - prežitie v prostredí, v ktorom sa nachádza - podpora aktívneho coachingu

 

Motto: Rozumiem svojmu mozgu - rozumiem svojmu životu

Ciele a obsah workshopu

Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy

 

získate efektívne techniky, metódy a prístupy moderného coachingu podľa najnovších výskumov neurovedy

 

1. Coaching z pohľadu neurovedy

ako na nás vplýva sociálna konformita

ako využiť pri coachingu potrebu nasledovať pravidlá

z čoho prichádza zmena pri efektívnom coachingu

ako funguje motivácia pri coachingu

ako vplýva dopamín na proces učenia

ako vytvoriť vhodné podmienky na coaching

prečo nie je ľahké získať nové vzorce správania a konania

spoznáte fungovanie „mirror neurons“ - zrkadlové neuróny, imprinting, slepota k zmene, morálka a mornálne rozhodnutia, nadväzovanie vzťahov a tvorba oxytocínu

 

 

2. Coaching a manažérske prostredie

mozog sa vyvíja a prispôsobuje prostrediu, v ktorom sa nachádza a podľa impulzov, ktorým je vystavený

mozog hľadá a potrebuje vzorce a vysvetlenia - ako táto funkcia mozgu podporuje coaching?

ako vytvárať vzorce, ktoré umožňujú efektívne a rýchle fungovanie

ako podporovať správne vzorce, ktoré šetria energiu mozgu a podporujú bezpečné manažérske prežitie

 

 

3. Coaching a stereotypy

správanie podľa automatických stereotypov - chováme sa plynule, ale obvyklým spôsobom

mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania

kedy nás stereotypy rozvíjajú a kedy nás obmedzujú

ako dokážeme efektívne meniť naše stereotypy

takmer 95% našich myšlienok, konania, správania a emócii vychádza z podvedomia - z minulých skúseností a zážitkov, ako podporiť nové stereotypy

len 5% nášho fungovania mozgu je naozaj autentické a nové v závislosti od situácie, ktorú práve prežívame - podpora a úloha coachingu

 

 

4. Mozog a informácie

kedy a ako vzniká „information overload“ - preťaženie informáciami

mozog má veľa informácii, ale málo času na spracovanie

rastie riziko, že mozog vymaže aj podstatné informácie

mozog má 3 sekundy na to, aby rozhodol, ktorú informáciu spracuje a ktorú pustí preč

zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia

veľká časť zabúdania prebieha do pár hodín po prijatí informácie

 

 

5. Sociálna konformita

predurčuje naše správanie a konanie

až 75% ľudí je ochotných súhlasiť s odpoveďou, o ktorej vedia, že je nesprávna a to len preto, ak s danou odpoveďou súhlasí skupina

človek chce byť súčasťou svojej sociálnej skupiny a urobí všetko, aby sa jej prispôsobil - čo to znamená pre coaching?

prečo sa cítime dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina

 

 

6. Líder - manažér ako vzor skupiny

manažér alebo prirodzený líder je ten, kto udáva požiadavky na sociálne správanie danej sociálnej skupiny

líder určuje to, čo je akceptovateľné a čo už patrí mimo hraníc vhodného správania a konania v rámci danej sociálnej skupiny - v našom prostredí tímu alebo oddelenia

 

 

7. Nasledovanie pravidiel

najnovšie skeny mozgu dokonca ukázali, že pri nasledovaní pravidiel sa v našich mozgoch aktivuje časť, ktorá dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách

veľa ľudí hovorí, že neznáša pravidlá - je to naozaj pravda?

ak nenasledujeme pravidlá - aktivuje sa časť mozgu, ktorá produkuje pocity podobné, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní - čo to znamená pre coaching?

 

 

8. Ako sa mozog prispôsobuje prostrediu

mozog mení svoju štruktúru v závislosti od prostredia, v ktorom sa vyvíja

na vývoj nášho mozgu má významný vplyv prostredie a impulzy, ktoré nám prostredie poskytuje

mozog vytvára mozgové mapy v závislosti od toho, čo sa učíme a akým spôsobom žijeme - ako to dokáže využiť coaching

 

 

9. Mozog a zmeny prostredia

prostredie nás rozvíja alebo obmedzuje - čo s tým môžeme urobiť?

kedy zostávajú manažéri v pôvodných mozgových štruktúrach

ako podporiť zmeny firemného prostredia

kedy manažéri musia reagovať na zmeny prostredia a tým si zabezpečiť prežitie

ako a kedy sa mozog adaptuje na požadované zmeny - ako sa štartuje tvorba nových mozgových máp

 

 

10. Motivácia k zmene

ako a kedy vzniká vnútorná motivácia

ako coach pracuje s potrebami prostredia manažéra

ako zmeny a nároky biznis prostredia podporujú coaching

úlohou coacha nie je nahrádzať chýbajúcu motiváciu u daného manažéra

externá motivácia je veľmi obmedzená a málo funkčná

 

 

11. Coaching a učenie

ako podporiť produkciu dopamínu prostredníctvom učenia

ako podporiť motivačné faktory coachingu prostredníctvom učenia

správne nastavenie podmienok učenia

kedy a ako coaching dokáže podporovať prirodzené fungovanie ľudského mozgu

ako dostať dostať svoj mozog do stavu prijímania nových informácii

ako fyzická aktivita podporuje učenie

kedy je fyzická aktivita nevyhnutná pre správnu výživu mozgu, potrebné bio-chemické procesy a ďaľšie systémy, bez ktorých mozog nedokáže správne fungovať

ako zabezpečiť reálne učenie, ktoré sa deje v praxi - v každodennej manažérskej praxi

 

 

12. Vhodné podmienky pre coaching

výsledky coachingu nemôžu byť len otázkou náhody a „ochoty“ manažéra meniť sa

bez aktivít, ktoré sa efektívne vykonávajú po coachingu sa coaching stáva len stratou času, úsilia a energie

potreba vytvoriť podmienky v tele a mozgu daného človeka, vytvoriť podmienky správneho procesu učenia a osvojovania si nových vecí a vytvoriť podmienky v prostredí firmy

ako zvýšiť šance dosiahnutia udržateľných zmien v dlhodobom horizonte

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH