Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR

workshop je 1. zo série 5 workshopov Akadémie projektového manažmentu v HR

Innovation Project Management Leadership

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

Vytvorte si pevné základy, na ktorých dokážete stavať úspech vašich projektov

na workshope riešite reálne situácie a reálne HR projekty z pohľadu HR trendov a inovatívnych prístupov projektového manažmentu

 

Workshop je 1. zo série 5 workshopov Akadémie projektového manažmentu v HR, ktorá vychádza z Programu Projektového manažmentu akreditovaného Ministerstvom školstva SR

 

Prečo workshop - Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR?

aplikácia moderných trendov v HR biznis partneringu a leadershipe na projektoch prináša konkurenčné výhody

kompetencie projektového manažmentu zvyšujú hodnotu HR a hodnotu HR biznis partnera

rozvojový workshop pre HR, ktorého aplikácia prináša efektívnejšie dosahovanie firemných výsledkov / projektov

aplikácia neurovedy a behaviorálnych prístupov na lepšie riadenie a motiváciu tímu a projektov

inovácia a kreativita - inšpirácia - HR výzvy - lepšie biznis výsledky

projektový manažment vnáša do problematiky HR efektívnosť, vyššiu prehľadnosť a produktivitu

 

 

Úspešné HR projekty 

praktický prehľad ako aplikovať projektový manažment na riešenie HR projektov a komplexných zadaní, ktoré si vyžadujú spoluprácu účastníkov z viacerých oddelení

 

Benefity workshopu

projektové úspory: náklady a čas - 50%

Akčný plán prípravy realizácie projektu

praktický Blueprint vášho projektu

vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme

 

Obsah workshopu

faktory úspešnosti projektov

efektívna inicializácia projektu

plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje

projektový cyklus, ukončenie a odovzdanie projektu

 

Organizačné informácie

termín: 4. - 5.  / 27. - 28. September

miesto: Veľký Šariš, Bratislava

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR

rozšírite si praktické kompetencie v oblasti riadenia HR projektov

Na workshope získate praktický prehľad a návod ako aplikovať projektový manažment na riešenie HR projektov a komplexných zadaní, ktoré si vyžadujú spoluprácu účastníkov z viacerých oddelení - Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR

 

Viete prečo projekty zlyhávajú?

medzinárodné štúdie a výskumy ukazujú, že vysoké percentá projektov nedosahujú stanovené ciele a požadované parametre

schopnosť realizovať úspešné projekty a minimalizovať existujúce riziká si vyžaduje neustále vzdelávanie a aktívnu aplikáciu nových znalostí a moderného know - how v projektovej praxi

nároky na HR manažérov a profesionálov neustále rastú a už dávno presahujú znalosti a kompetencie z oblasti HR

poznanie a aplikácia nástrojov a princípov projektového riadenia prináša efektívnejšie výsledky projektov prostredníctvom lepšej koordinácie projektových tímov, efektívneho využívania zdrojov, otvorenejšej komunikácie, systematického riadenia a využívania štandardných projektových nástrojov

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Účastníci si rozšíria praktické kompetencie v oblasti riadenia HR projektov:

spoznáte praktický postup ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

 

komplexné pochopenie aplikácie projektového manažmentu v oblasti HR vrátane Pred-projektovej a Po-projektovej fázy

na vašich konkrétnych tréningových projektoch si spoznáte stratégie uchopenia HR projektu od inicializácie, cez plánovanie, realizáciu a ukončenie projektu

 

pochopenie aplikácie jednotlivých nástrojov projektového manažmentu, tak, aby sa v nich účastník zorientoval a dokázal si pre svoj projekt zvoliť ich potrebnú úroveň 

vnímanie dôležitých biznis súvislostí medzi prácou HR biznis partnera a výstupmi práce jednotlivých oddelení v kontexte projektov

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

Výsledky workshopu

1. Blue print - dizajn projektu 

nastavenie podmienok projektu od inicializácie, cez realizačnú až po PO-projektovú fázu

 

2. Akčný plán prípravy projektu

konkrétny postup a kroky potrebné k zabezpečeniu realizácie projektu

 

3. Schopnosť získať buy-in projektu 

postup ako zabezpečiť podporu projektu prostredníctvom kvalitného Blue printu

 

Účastníci výrazne zlepšujú svoje schopnosti:

schopnosť vytvoriť si projektovú štruktúru a ovládať postupnosť jednotlivých krokov, ktoré je potrebné na HR projekte zrealizovať

schopnosť vtiahnuť do projektu aj účastníkov iných oddelení zabezpečí efektívnejšie výsledky a ich vyššiu angažovanosť na projekte

spôsoby ako získať manažérsku podporu a angažovanosť vedenia na projekte

 

efektívnejšie zvládanie náročných komunikácií a vyjednávaní so zadávateľom aj realizačnými partnermi projektu

pochopenie ľudského správania sa na projektoch a kľúčových faktorov motivácie

ako vnímať a podporiť členov tímu v krízových situáciách

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové pochopenie a prístup

workshop prináša informácie a pochopenie toho, čo sa vyžaduje od HR biznis partnera na podporu a zabezpečenie toho, aby HR projekty splnili svoj cieľ, špecifikácie, kritériá, požiadavky zákazníkov a ciele ziskovosti spoločnosti

 

získate praktický Blue print - základný framework & layout - design / štruktúru vášho projektu vo forme vypracovaného manuálu, ktorý vám umožní efektívne riadenie náročných výziev dnešných HR projektov

HR biznis partner a projekty

workshop je navrhnutý tak, aby ukázal HR biznis partnerom ako riadiť projekt tak, aby boli podporou pre iné oddelenia, získali ich vyššiu akceptáciu a spoločne dosahovali projektové ciele v atraktívnejšom pracovnom prostredí zameranom na ľudí a ich výsledky

 

počas workshopu pracujete na realizácií vašich reálnych tréningových projektov, napríklad:

HR "Shared services - administratívne centrum" | Zníženie fluktuácie a stabilizácia zamestnancov | Zvýšenie atraktívnosti zamestnávateľa & Employer Branding | Vyhorenie manažéra a prevencia vyhorenia | Kvalifikačná matica | Motivačný systém a systém benefitov | Reverzný mentoring | Efektívna spätná väzba | Job rotation v rámci lokálnej / globálnej úrovne a mnoho ďalších - vybrané realizované projekty

môžeme vás podporiť v tom, aby ste vaše projekty a zmeny lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

Hlavné oblasti „Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR“:

... nové kompetencie a zručnosti aplikácie princípov a nástrojov Projektového manažmentu podľa potrieb moderného HR

 

Obsah - témy workshopu:

A) Prostredie podporujúce úspešnosť projektu

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

Aplikácia neurovedy v HR prostredí s dopadom na úspešnosť HR projektov

TOP trendy v HR a ich vplyv na moderné HR fungovanie

 

B) Efektívna inicializácia projektu

2. Biznis prostredie - prečo projekty?

3. Formy realizácie projektového manažmentu

4. Čo je projekt, Parametre projektu

5. Projektový manažment, Projektový cyklus

 

6. Inicializácia projektu

Hranice projektu

Súvislosti projektu

 

7. Projektový 3-uholník

Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

 

C) Štruktúrovaný prístup - Systematické plánovanie a riadenie projektu

8. Plánovanie projektu

Princípy a nástroje plánovania projektu

Oblasti plánovania

Efektívny postup plánovanie projektu

 

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

 

9. Riadenie a controlling projektu

Riadenie projektu a rozhodovanie

Riadenie zmien na projekte

Riadenie rizík na projekte

Komunikácia na projekte - definovanie komunikačných pravidiel

 

10. Líniová štruktúra, Projektová organizácia

tvorba projektového tímu a vzťahy s líniovou štruktúrou

úlohy a zručnosti v projektovom tíme (role, interakcia, zodpovednosti...)

Matica zodpovedností - RACI matrix

 

D) Fáza ukončenia projektu

11. Proces efektívneho ukončenia projektu

Odovzdanie projektu do užívania

Kroky ukončenia projektu

Akceptácia výstupov projektu

Lessons learned

 

E) Po-projektová fáza

12. Po-projektová fáza - využívanie projektu

Uvedenie výstupov projektu do užívania

Zabezpečenie dlhodobej využiteľnosti výstupov projektu (deliverables)

Model zrelosti projektového manažmentu

Projektová / firemná kultúra

HR patrnering - HR akceptovaný partner a prínos pre biznis

Efektívna spolupráca s bizisom / líniouvou štruktúrou firmy

Stratégia implementácie projektového manažmentu pre HR

 

 

Pre koho je workshop určený?

HR manažéri

HR profesionáli

HR biznis partneri

pracovníci HR oddelení

pracovníci biznis administratívy

Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia HR s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

Príklady reálnych tréningových projektov

360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov

Analýza pracovných miest

Redukcia počtu zamestnancov

Zavedenie informačného systému

Udržanie talentov

Proces životného cyklu zamestnanca

Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby

Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

viac informácii a vybrané realizované projekty nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

Trvanie workshopu: 2 dni

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Tréning Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR vedie:

Ing. Peter Minárik, Expert na Projektový Manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

objednávka: Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR stiahnuť PDF objednávku


 

HR odborný garant: 

Ing. Júlia Mináriková, Senior HR Manažér


 

Aktuálne termíny:

4. - 5. September 2018 (Veľký Šariš)

27. - 28. September (Bratislava)


 

Miesto realizácie:

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.| Pivovarská 9 | 082 21 Veľký Šariš

 

 


 

Miesto realizácie:

Bratislava - miesto upresníme

 

 

Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 15 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Info zóna

  uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
  pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - viac o projektovom manažmente a jeho aplikácii v praxi sa dozviete v info zóne

  akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

   

  Získajte maximum:

  využite aktívny networking a vzájomné zdieľanie skúseností pre inováciu vášho pohľadu na moderné riadenie HR

  účasť HR manažérov a profesionálov z rôznymi skúsenosťami prináša možnosť načerpať praktické odporúčania pre vaše konkrétne projekty

   

  zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

  rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

  schopnosť použiť projekty na náročné oblasti HR

  nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

   

   

  Aplikácia neurovedy, behaviorálnych prístupov a EQ na projektoch:

  aplikácia princípov projektového manažmentu podľa TOP výskumov neurovedy a EQ 

  tvorba moderného pracovného prostredia stabilizujúceho tím a efektívnejšie dosahovanie výsledkov

  menej stresu a viac pohody v práci

  aplikácia COMM-PASS EDU SYSTEM 6.0 - „Od učenia k realizácii a výsledkom“

  ako správne vytvoriť efektívny tím z členov rôznych oddelení a rôznorodou úrovňou znalosti a skúseností

  vplyv multi - generácií na riadenie a výsledky projektu

   

   

  Kedy sa zúčastniť workshopu:

  nezáleží v ktorej oblasti HR pracujete

  každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

   

  ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

   

  COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

  workshopy, tréningy, poradenstvo

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH