Procesný manažment I.

Dá sa proces zlepšiť? - základný tréning

Hľadáte náročnejší workhop? Procesný manažment II. - pokročilý tréning - bližšie inormácie o workshope nájdete nižšie

 

BENEFITY

Procesný manažment I.

 

Schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach

Identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností

Dôkladná analýza a základné pochopenie procesu prináša reálne zlepšenia

Pochopenie procesu zmien ako nástroja podpory a schopnosť vyvarovať sa mnohým prekážkam

 

Motto: Vidím a chápem aj za prah mojej kancelárie

Ciele a obsah workshopu

Procesný manažment I.

 

Účastníci pochopia postavenie a úlohy procesov v rámci efektívneho fungovania firmy, oddelenia a ich vlastnej práce

Oboznámenie sa s metódami ako meniť a zefektívňovať procesy

Tvorba a používanie systému a nástrojov definujúcich a mapujúcich aktuálny stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia alebo vlastnej práce účastníkov

Praktické nástroje a postupy umožnia účastníkom aktívne pristupovať k existujúcim procesom a ich vzťahom k biznisu firmy

Účastníci získajú praktické skúsenosti práce s nástrojmi procesného manažmentu

Naučia sa identifikovať a kvantifikovať nástrahy a riziká súvisiace s realizáciou zmien procesov

Identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností

Praktická aplikácia Paretta v procese zmien – na reálnych príkladoch účastníci získajú pochopenie,  že rozhoduje taktika, technika len podporuje

Účastníci získajú praktické skúsenosti ako riadiť zmenu a schopnosť reagovať na vplyvy a reakcie firmy na implementované  zmeny

Procesný manažment II.

Riadenie procesu - pokročilý tréning

 

BENEFITY

Procesný manažment II.

 

Získanie schopností a osvojenie si nástrojov tvorby a chápania „Big Picture“

Analýza, vyhodnotenie, zefektívnenie a udržanie –  cesta k efektívnejším procesom

Aplikácia Paretta v procese zmien – uvedomenie si, že rozhoduje taktika, technika len podporuje

 

Motto: Kto je náš „change agent“?

Ciele a obsah workshopu

Procesný manažment II.

 

Účastníci získajú praktický pohľad na firemné procesy v súvislostiach – big picture

Osvojenie si nástrojov a metód práce s procesmi – analýza, vyhodnotenie, zefektívnenie a udržanie procesov

Účastníci si osvoja unikátne prepojenie princípov projektového manažmentu s firemnými biznis procesmi

Praktické používanie efektívnych nástrojov a systémov riadenia procesov umožní účastníkom ľahšie zvládnutie procesu zmeny a udržateľnosti cieľového stavu

Správne používanie a načasovanie nástrojov procesného riadenia

Získanie podpory pri zmenách od úrovne top manažmentu, cez stredný manažment až po líniových manažérov a koncových užívateľov firemných procesov

Účastníci si na praktických príkladoch z ich praxe budujú schopnosti používania nástrojov motivácie a marketingu potrebných  zmien a ich akceptácie jednotlivými skupinami užívateľov

Získanie schopností očakávania a riadenia rizík spojených s riadením a zmenami procesov

Schopnosť čeliť tlaku a negatívnym reakciám súvisiacich so zmenami procesov

Spoznanie nástrojov a postupov práce s ľudským faktorom, ktorý je kľúčový v procese zmien

Tvorba a vhodné používanie komunikačných stratégii pri procese zmien

Používanie stratégií reagujúcich na odpor skupiny alebo jednotlivcov

Účastníci pochopia postavenie a úlohu „agenta zmeny“ v ich konkrétnych situáciách

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH