Projektová kancelária - Project Management Office

Implementácia PMO vo firemných súvislostiach

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

1 Dňový workshop

spoznáte kľúčové oblasti rozhodujúce o úspešnosti implementácie funkčného PMO alebo zvýšenie funkčnosti a efektívnosti existujúceho PMO

 

PMO roadmap - efektívna implementácia Project Management Office

bližšie informácie o prístupe, výzvach, rizikách a benefitoch implementácie Projektovej kancelárie si stiahnite - COMM-PASS Implementácia Project Management Office alebo nás kontaktujte

 

Projektová kancelária (PMO) zabezpečuje riadenie a podporu projektového prostredia vo firme, aby bolo zabezpečené dodržiavanie správnych procesov a noriem naprieč firmou a na projektoch, ktoré spĺňajú požadované normy kvality.

 

Workshop prináša informácie a pochopenie toho, čo sa vyžaduje od Projektovej kancelárie na podporu a zabezpečenie toho, aby projekty splnili svoj cieľ, špecifikácie, kritériá, požiadavky zákazníkov a ciele ziskovosti spoločnosti.

 

Benefity workshopu

Projektové úspory: náklady a čas až do - 50%

Proaktívne a štandardizované riadenie projektov

Efektívne riadenie rizík na projektoch

Správne rozhodnutia a priority v projektoch

 

Obsah workshopu

Východiská a požiadavky od PMO

Inicializácia a plánovanie PMO

Realizácia a podpora implementácie PMO

Podpora, produkty a služby PMO

 

Organizačné informácie

termín: 2018

miesto: Bratislava

Cena: 190,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

 

Workshop je navrhnutý tak, aby priniesol kľúčové informácie, nástroje a spôsoby ako podporovať implementáciu PMO a pomôcť tak projektovým manažérom, aby boli úspešní a zabránili potenciálnym zlyhaniam počas celého cyklu projektu.

Workshop poskytuje kľúčové znalosti o riadení projektov nad rámec základných nástrojov a procesov.

Vzhľadom na to, že biznis prostredie sa stáva zložitejším - vo svete VUCA, firmy čelia situáciam, aby zvládli zdanlivo neobmedzenú ponuku nových projektov a požiadaviek s menším počtom dostupných zdrojov.

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Benefity a kľúčové výstupy

Účastníci budú:

rozumieť kľúčovým konceptom a procesom riadenia PMO

schopní efektívne dohliadať na kľúčové fázy projektu a zvyšovať rešpekt PMO v rámci firmy

podporovať proaktívne sponzorstvo projektov a podporovať požadované zmeny a inovácie spojené s projektmi

 

schopní prinášať podporu do exekutívnej úrovne riadenia, aby sa zabezpečilo dodržiavanie správnych procesov a noriem v rámci organizácie a projektov, ktoré spĺňajú požadované normy kvality

 

podporovať zosúladenie cieľov projektov a cieľov a stratégií spoločnosti

podporovať hodnotu projektového manažmentu a zabezpečovať, aby vhodné zdroje spoločnosti boli využívané efektívne

zabezpečiť, že všetky riziká spojené s projektmi sú adresované a prijímajú sa primerané opatrenia na všetkých úrovniach organizácie

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

KEY OBJECTIVES:

znižovať administratívu a nadmernú kontrolu, ktorá znižuje rýchlosť procesu, schopnosť zabezpečiť exekutívny leadership buy-in

aktívna podpora menej skúsených projektových manažérov zo strany PMO

podpora ako prekonať prirodzený odpor k zmenám, riadenie projektov zo strategického hľadiska, výkonnosť, výsledky a správne KPI

efektívne riadenie projektov prináša organizácii hodnotu / Stupne zrelosti projektového manažmentu vo firme

 

 

KĽÚČOVÉ VÝSTUPY:

formy ako zosúladiť bežné firemné procesy a rutiny s disruptívnou dynamikou riadenia projektov, prostredím a požiadavkami

podpora efektívneho riadenia projektov vo firme a zabezpečenie efektívne využívania vhodných zdrojov spoločnosti 

všetky riziká spojené s projektmi sú oslovené a sú prijaté adekvátne opatrenia na všetkých úrovniach organizácie

ako reagovať v čase krízy projektov a ako sa im vyhnúť prijímaním proaktívnych biznis rozhodnutí

 

 

KEY CHALLENGES:

V posledných rokoch sa riadenie projektov presunulo od prístupu založenom iba na nástrojoch, procesoch, k metódam komplexnej, sociálnej a behaviorálnej, kontextovej disciplíny, podporovanej technickými zručnosťami

 

Projektový manažment vo svete VUCA vyžaduje schopnosť riešiť komplexné portfólio zmien, krátky životný cyklus produktu, efektívnosť nákladov a multifunkčné odborné znalosti 

 

Zložitosť projektov sa musí zaoberať firemnými procesmi a systémami, rýchlou komunikáciou, obrovskými tokmi údajov, rozsiahlymi vplyvmi zúčastnených strán - stakeholdrov a rýchlo sa meniacim biznis prostredím

PMO potrebuje nechať skúsených projektových manažérov robiť to, čo vedia robiť najlepšie - dodávať projektové výsledky pre firmu

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektívna spolupráca a riadenie projektov

Projekty sa stávajú mimoriadne náročnými v dôsledku zvýšenej komplexnosti výrobkov a potreby odborných znalostí z viacerých funkcií / oblastí - čo prináša nové výzvy pre PMO

 

Metodológie riadenia projektov poskytujú flexibilnú štruktúru na plánovanie a riadenie činností, času, zdrojov a nákladov s minimalizovaním rizík - PMO zabezpečuje a dodáva podporu projektovému prostrediu

Zvýšte svoje povedomie o behaviorálnych vplyvoch a predsudkoch mozgu pri rozhodovaní, ktoré prichádzajú do hry v projektovom prostredí

Lepšie využitie zásad riadenia projektov - efektívnejšie plánovanie projektov a správania ľudí

Lepšie pochopenie, ako vykonávať úlohu zabezpečenia kvality na projektoch vo vašej organizácii

Kľúčová podpora Exekutívy

Kľúčovým faktorom je to, ako Exekutíva využíva svoj čas, zdroje a vplyv na to, aby zabezpečili úspešný dohľad nad projektovými programami, portfóliami alebo samostatnými projektmi - PMO vytvára vhodnú a efektívnu infraštruktúru pre projekty

Exekutíva má obrovskú silu na vytváranie a ovplyvňovanie prostredia, v ktorom môžu projekty prosperovať. Využitie exekutívnej moci a postavenia umožňuje vykonávať jednoduché akcie, ktoré môžu generovať pozitívne dopady a výsledky naprieč celou firmou.

Úspešný projektový manažment si vyžaduje oveľa viac ako technicky orientovaný leadership, vyžaduje si biznisovo orientovaný leadership, podporovaný riadením projektov a ľudských zdrojov s cieľom splniť vysoké štandardy cieľov projektu, požiadavky na čas, zdroje, náklady, kvalitu a rozsah projektu - dochádza k vzájomnému prepájaniu formálnych a neformálnych procesov v rámci firmy, kde je dôležitá úloha a podpora PMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

Kľúčové témy Projektová kancelária - Project Management Office

spoznajte efektívne postupy, princípy a vybrané nástroje implementácie PMO vo firemných súvislostiach

 

1. Východiská PMO

stav a potreby firmy, stratégia implementácie, exekutívna podpora

 

2. Inicializácia

definícia a kontext PMO, prepojenie firmy a projektov, stanovenie priorít, zodpovedností

 

3. Plánovanie

identifikácia služieb a produktov PMO, podpora a spolupráca línie, GAP analýza

 

4. Realizácia implementácie

realizácia PMO roadmap, projekt implementácie PMO

 

5. Produkty a služby PMO

nástroje, procesy, administratívna podpora, reporting, reviews

 

6. Podpora implementácie 

podpora PMO zo strany firmy, best practices, lessons learned

 

Pre koho je workshop určený?

Manažéri, profesionáli a existujúci projektoví manažéri so skúsenosťami s riadením projektov

Manažéri oddelení, team leaderi riadiaci komplexné úlohy a projekty

Biznis profesionáli a experti prichádzajúci do kontaktu s projektami

TOP Manažéri a Exekutíva

TOP Manažéri a Exekutíva hľadajúca inšpirácie a nové spôsoby efektívneho a kvalitného riadenia s efektívne vynakladanými zdrojmi

 

"Key Challenges" v projektovom manažmente - vybrané oblasti:

Výzvy a kľúčové rizikové faktory pri vytváraní kultúry riadenia projektov

Projektoví manažéri sú vyzývaní, aby prinášali výsledky s multi-národnými a multi-lokačnými projektmi, udržiavajúc vysokú morálku, motiváciu a orientáciu na výsledky vo všetkých fázach projektu

Ako robiť správne exekutívne rozhodnutia v komplexnom a neistom prostredí projektového manažmentu

V súčasnosti riadenie projektov zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní komplexných zmien, inovácií a prevádzkovej excelentnosti v náročnom biznis prostredí

Big picture - je dôležité, aby sa komplexné programy riadenia projektov zosúladili s konkrétnymi projektmi a nakoniec s celkovými firemnými štruktúrami a stratégiami

 

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

PRIAMY PRÍNOS A ÚSPORY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 deň / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Workshop Projektová kancelária - Project Management Office vedie:

Ing. Peter Minárik, Project Management Expert

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231


 

Najbližšie termíny:

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 

Miesto realizácie:

Bratislava

priestory a miesto upresníme

 

 

Cena:

190,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu

pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Info zóna

  uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
  pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

  akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

   

  Kedy sa zúčastniť workshopu:

  nezáleží v ktorej oblasti pracujete

  každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

   

   

  Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

   

  ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

   

  COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

  workshopy, tréningy, poradenstvo

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH