Projektový manažment - Excellence program

komplexný pohľad na stav a využívanie projektového manažmentu vo firme

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Komplexný a súhrnný prístup k projektovému manažmentu

spoznajte nové možnosti a rozvíjajte aktívny prístup k riadeniu projektov - Innovation Project Management Leadership

 

Ako efektívne fungujú vaše projekty?

získate prehľad stavu vašich projektov / procesov / projektovej infraštuktúry

spoznáte úroveň kompetencii projektového riadenia - znalostí, know - how, schopností, skúseností

odhalíte úzke miesta vašich projektov

získate vyhodnotenie nevyužitého potenciálu a spoznáte skryté straty vašich projektov

 

Výrazné zlepšenia riadenia projektov

efektívnosť projektov a optimálne využívanie firemných zdrojov

1. potrebujete zlepšiť schopnosti, znalosti a zručnosti jednotlivcov - projektoví manažéri, členovia projektových tímov, budúci projektoví manažéri

2. zlepšenie riadenia projektov, projektových programov a projektového portfólia

3. zlepšenie a posunutie vpred celej organizácie - celej firmy, projekty ako súčasť biznis stratégie firmy, súčasť plnenia a dosahovania firemných cieľov a celkovej úspešnosti firmy

4. chcete posunúť vpred význam a dopad celej firmy - CSR projekty a spoločenský dopad dovnútra firmy, ale aj navonok do spoločnosti a vašej komunity

benefity a postup realizácie nájdete nižšie

 

Ciele a oblasti programu:

1. Od jednotlivcov až po celú organizáciu / firmu
2. Zlepšovanie projektov, programov a porfólii
3. Excelentné projekty ako súčasť kvalitnej biznis stratégie
4. Leadership, ľudský rozmer a spoločenský dopad projektov - Innovation Project Management Leadership

 

 

Analyzujte vaše projekty a realizujte výrazné zlepšenia 

straty na projektoch | neefektívnosti projektov | chyby na projektoch | potenciálne zlyhania projektov
zlá koordinácia zdrojov a ich neefektívne využívanie | konflikty na projektoch | zlá komunikácia | slabá podpora | slabá spolupráca
nízka akceptácia projektov v líniovej štruktúre | preťaženie projektovým manažérov a tímov | nedodávanie výsledkov
prekračovanie rozpočtu, časové sklzy | nedostatočná kvalita | nezáujem o projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Od jednotlivcov až po celú organizáciu / firmu

Cieľom Excellence programu pre projektový manažment je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciam kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach.

CIP nie je len „buzz word“ - continious improvement sa dnes stáva neoddeliteľným štandardom DNA každej zdravej firmy alebo organizácie.

2. Zlepšovanie projektov, programov a porfólii

Projektová výnimočnosť je dosahovaná postupnými krokmi. Nezáleží, či ste firma, ktorá stojí pred vážnym rozhodnutím či a ako implementovať projektové riadenie alebo ste firma, ktorá má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov - nároky dnešného prostredia nekompromisne vyžadujú zlepšenia v každej potenciálnej oblasti.

Excelentný projektový manažment poskytuje stabilné vychodiská pre špičkové riadenie projektov, ale aj predpoklady efektívneho zvládania dynamických nárokov programového riadenia a zvládania náročných projektových porfólii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Excelentné projekty ako súčasť kvalitnej biznis stratégie

Projektový manažment je kritický nástroj realizácie zmien, inovácii a biznis cieľov v náročnom VUCA svete.

Zvládanie výziev, ktorým čelí takmer každá biznis organizácia vyžaduje neustále zlepšovanie a hľadanie nových možností.

Excellence program podporuje dosahovanie lepších výsledkov s efektívne vynakladanými zdrojmi, akceleráciou kultúry kreativity a inovatívnosti vo firme alebo v jednotlivých projektových tímoch.

Projektový manažment je jedným z kľúčových predpokladov udržateľnosti rozvoja firmy a zabezpečenia dlhodobej kompetitívnosti a relevantnosti firmy na trhu. Tvorba a podpora vhodného firemného prostredia je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti projektov a dlhodobého a udržateľného rozvoja firmy.

4. Leadership, ľudský rozmer a spoločenský dopad projektov – Innovation Project Management Leadership

Projektový manažment Excellence program vám umožní zlepšiť aktuálne fungovanie projektov a zároveň sa vám otvárajú nové a obrovské možnosti podporiť vašich ľudí - zvýšiť ich angažovanosť, motiváciu, spokojnosť a najmä znižovať stres, ktorému sú počas náročných projektov neustále vystavovaní.

Zároveň spoločenský dopad a pôsobenie firmy v oblasti CSR projektov má ďalekosiahly význam vo vašej komunite, širšom image a vnímaní firmy a v neposlednom rade pozitívnom Employer Brandingu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo získate realizáciou Excellence programu

Nezávislý a odborný pohľad, prehľadná analýzu vášho aktuálneho stavu:

prehľad stavu vašich projektov / procesov / projektovej infraštuktúry

úroveň kompetencii projektového riadenia - znalostí, know - how, schopností a skúseností

úroveň projektovej kultúry a spolupráce medzi projektami a líniovou štruktúrou

úzke miesta vašich projektov

vyhodnotenie nevyužitého potenciálu projektov

vyhodnotenie strát projektov - skrytých / viditeľných (čas, financie, zdroje, motivácia, výsledky, spolupráca, social environment - emocionálne nastavenie)

blue print riešenia - zlepšenia, ktoré môžete realizovať (vlastnými silami / s podporou externých expertov)

time - line realizácie potrebných zlepšení s realizáciou benefitov

 

Príklady biznis solutions projektov

vybrané realizované projekty:

HR projekty | Automotive a výrobné projekty | Kvalitárske projekty | Sales a marketingové projekty

viac sa dozviete v časti Príklady biznis solutions projektov alebo nás kontaktujte

 

Služby Excellence programu

1. Analýza aktuálneho stavu

využívanie projektového manažmentu vo firme

projektový audit - health check vašich projektov

preveriť a zvážiť, či vôbec potrebujete projektový manažment vo firme a identifikovať dôvody prečo alebo prečo nie

zvážiť potrebu implementovať systematický prístup k projektom, ak je potrebný a vyžadujú si ho nároky vášho biznis fungovania

zistiť oblasti najväčších strát a neefektívností - nájsť najväčšie brzdy na vašich projektoch

zistiť potenciál ďalšieho rozvoja projektového riadenia a identifikovať oblasti, ktoré ponúkajú „quick wins“ a tiež „major improvements“

začať používať projekty ako nástroj motivácie a rozvoja high potentials, nových manažérov ale aj skúsených senior manažérov

lepšie využívanie firemných zdrojov a existujúceho know - how a skúseností vo firme (odborných a manažérskych)

možnosti ako zvýšiť akceptáciu a atraktivitu projektov v rámci firmy

 

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

získať viac informácii 

2. Rastúca potreba projektov

vyžaduje sa systematický prístup k riešeniu projektov - implementácia projektového manažmentu

firemné a biznis nároky vyžadujú pracovať projektovo

vnímate potrebu realizovať projekty, ale zatiaľ neviete ako a chcete sa vyhnúť počiatočným zlyhaniam

chcete impelmentovať projekty postupne a adekvátne k vašim potrebám a možnostiam

custom made - prispôsobenie a výber tých oblastí zo štandardných svetových metodík projektového manažmentu, ktoré sú pre vás v danom čase vhodné

chcete sa vyhnúť „strašiaku“ - komplexný a formálny projektový manažment, ktorý je len pre obrovské projekty a firmy

 

Ako využiť projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne

získať viac informácii

projektový manažment pre „ne“ - projektových manažérov

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

získať viac informácii

štruktúrovaný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

 

Efektívna realizácia firemných cieľov

získať viac informácii

efektívne využívanie a podpora projektového manažmentu pri nastavovaní a realizácii firemných cieľov

3. Individuálny prístup k projektovému manažmentu

rozvoj projektového manažmentu v špecifických biznis odvetviach firmy

nepotrebujete komplexnú implementáciu projektového manažmentu, nechcete preťažiť ľudí nadmernou administratívou a zviazať ich novými procesmi

potrebujete len zlepšiť fungovanie projektov adekvátne vašim potrebám a špecifikám vášho biznis odvetvia

 

Aplikovaný projektový manažment

získať viac informácii 

podpora zlepšenia projektového manažmentu v špecifických biznis prostrediach a odvetviach

 

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

získať viac informácii 

4. Potreba zlepšiť aktuálne fungovanie projektov

chcete a potrebujete sa posunúť na novú a vyššiu úroveň

množstvo realizovaných projektov vyžaduje novú úroveň riadenia - riadenie projektových programov a projektového portfólia

máte už dostatočné skúsenosti s riadením projektov, ale cítite potrebu komplexnej podpory pre projektových manažérov

nové procesy, nové a jasne definované role a zodpovednosti

spoľahlivá komunikácia a reporting, nová infraštruktúra

potreba softwarovej podpory - softwarové riešenia

chcete implementovať projektovú kanceláriu - formálny a štandardizovaný PMO

chcete odbremeniť projektových manažérov od administratívy a poskytnúť im podporu (tepmplaty, know - how, skúsenosti, procesný pohľad, projektové nástroje a možnosti ich využívania)

 

Project Management Office - Projektová kancelária

 získať viac informácii

implementácia PMO vo firemných súvislostiach

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

získať viac informácii

efektívny a praktický softwarový nástroj riadenia projektov

 

Projektový manažment Leadership

získať viac informácii

nižší stres, menej konfliktov, jasné zodpovednosti - vyššia akceptácia a manažérsky rešpekt vo firme

 

Agilný projektový manažment

pre viac informácii nás kontaktujte

5. Formálny rozvoj a vzdelávanie

medzinárodné štandardy projektového riadenia

potrebuje rozšíriť aktuálny pool projektových manažérov

máte projektových manažérov, ktorí získali on-the-job skúsenosti s riadením projektov, ale nikdy nedostali formálne vzdelanie v oblasti projektového manažmentu

chcete plošne podporiť projektových manažérov, aby sa dostali všetci na jednu štandardnú úroveň znalostí projektového riadenia

chcete certifikovať vybraných projektových manažérov

potrebujete implementovať formálnu a štandradizovanú - svetovú metodiku projektového riadenia

chcete vytrénovať aj ľudí v biznis prostredí - líniovej štruktúre, aby lepšie rozumeli projektovej problematike a dokázali lepšie spolupracovať s projektovými manažérmi a projektovými tímami

 

AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

získať viac informácii 

komplexný rozvojový manažérsky program - prispôsobte svoje tempo rozvoja vašim možnostiam a požiadavkám

 

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

získať viac informácii 

Potrebujete certifikáciu? Okrem medzinárodných svetových metodík vám ponúkame aj certifikáciu podľa požiadaviek Slovenska.

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Aktívny rozvoj Leadershipu a Soft skills na projektoch:

rozvoj kľúčového faktora úspešnosti projektu - VY - projektový manažér

riadenie projektov vo VUCA situáciach a svete

viac facilitácie a menej direkívneho prístupu k riadeniu tímu

schopnosť mať víziu, self-awareness, seba-dôveru a podporovať svoj tím a veriť mu

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH