Rozvoj mozgu a manažérske vzdelávanie

výskumy mozgu menia princípy a prístupy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Ako funguje ľudský mozog?

neuroplasticita mozgu a manažérsky rozvoj

 

šokujúce fakty - prevratné informácie

revolučné zistenia v chápaní fungovania ľudského mozgu

ľudský mozog je plastický - mení sa počas celého života

mozog sa prispôsobuje podnetom z prostredia, ktorým je vystavený

ľudské správanie, emócie, postoje a konanie riadi ľudský mozog

neuroplasticita mozgu mení postupy vzdelávania a učenia

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_13_w

Manažérske vzdelávanie dostáva nové dimenzie

 

vedecké objavy ukazujú, že doterajšie princípy vzdelávania idú často proti prirodzeným princípom ľudského mozgu

nové fakty o učení, fungovaní pamäti a rozvoji mentálnych schopností

 

nová dimenzia učenia - sociálne učenie

manažérsky rast a rozvoj riadi náš mozog 

 

nový význam a vzájomná spolupráca medzi kognitívnnymi schopnosťami, sociálnymi schopnosťami a emocionálnymi schopnosťami manažéra

Neurón - neurónová bunka

základná štruktúra umožňujúca mozgovú aktivitu

 

ľudský mozog obsahuje 100 miliárd mozogových buniek

evolúcia mozgu výrazne ovplyvnila dnešné fungovanie mozgových procesov

neuróny sa navzájom prepájajú a tvoria neurónové synapsie

mozgové bunky sa obnovujú aj počas dospelosti

denne strácame približne 85.000 mozgových buniek

zdravie mozgu dokážeme aktívne podporovať

mozog sa buď rozvíja alebo degraduje

vedecké objavy prinášajú prevratný pohľad na činnosti poškodzujúce zdravie mozgu

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_15_w

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_14_w

Vzájomné prepojenia neurónov vytvárajú mozgové mapy

 

mozgová mapa je zodpovedná za naše konkrétne konanie, myslenie, cítenie

činnosti, ktoré vykonávame posilňujú alebo oslabujú vytvorené mozgové mapy

mozgové mapy môžu obsahovať pozitívne - prospešné činnosti a aktivity

mozgové mapy často obsahujú naše závislosti a nesprávne konanie

mozog aktívne mení existujúce mozgové mapy podľa situácií, ktorým je vystavený

mozgové mapy, ktoré nepoužívame cielene strácame

mozgové mapy riadia náš život - konanie, naše emócie, rozhodovanie

mozgové mapy náš môžu podporovať alebo poškodzovať

mozgové mapy rozhodujú o úspechu alebo neúspechu manažérskeho vzdelávania

VIDEO inšpirácie o rozvoji mozgu a manažérskom vzdelávaní

Neuroveda a manažérske súvislosti - intro

TRAILER - neuroplasticita mozgu a manažérsky rozvoj

Neuroplasticita mozgu a manažérsky rozvoj (PREZI video formát)

Neuroplasticita mozgu a manažérsky rozvoj - PREZI.com (priamy link)

Manažérske články - neuroplasticita mozgu a manažérsky rozvoj

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH