5S workshopy, impelmentácia a audity I.

Štíhla výroba - základný tréning

Hľadáte komplexnú realizáciu 5S, LEAN - štíhlej výroby / administratívy - prejdite do COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

BENEFITY

5S workshopy, impelmentácia a audity I.

 

Účastníci získajú základné informácie a znalosti o štandardoch a metódach systému 5S

Účastníci sa zoznámia s princípmi a postupmi implementácie systému 5S na ich pracoviskách

Účastníci spoznajú konkrétne nástroje a postupy - best practices potrebné pre úspešnú realizáciu a riadenie projektov 5S

 

Motto: 5S v praxi - úspešná implentácia

Ciele a obsah workshopu

5S workshopy, impelmentácia a audity I.

 

Predstavenie a základné informácie o metóde 5S 


Podstata, význam a ciele metódy 5S, ich aplikácia, prínosy pre firmu a pre jednotlivé pracoviská, tímy a pracovníkov 


Základné príčiny a druhy strát a neefektívností na jednotlivých pracoviskách a ich identifikácia (skryté a zjavné formy strát) 


Zásady a princípy štíhlej výroby / pracoviska (LEAN)

 

Ako aplikovať 5S - kroky úspešnej realizácie

1. krok 5S – Vytriedenie

2. krok 5S – Systemizácia

3. krok 5S – Čistenie

4. krok 5S – Štandardizácia

5. krok 5S – Udržateľnosť a neustále zlepšovanie

Disciplína, audity, aktívna účasť a zainteresovanosť pracovníkov na 5S 


Formy vizualizácie 5S a projektový marketing implementácie 5S 


Príklady a skúsenosti z praxe implementácie a realizácie 5S projektov 


Systém komunikácie 5S a úloha manažmentu firmy 


Vyhodnotenie, benefity a prínosy systému 5S pre kľúčových stakeholdrov 


Manažérske simulácie, case study implementácie 5S, návrh realizácie projektu 5S v konkrétnych podmienkach vašich účastníkov 


 

IMPLEMENTÁCIA 5S

Aktívna podpora pri implementácií 5S vo vašej spoločnosti

Vypracovanie projektového plánu

Podpora manažmentu

Podpora projektového tímu 5S

Podpora pri riešení náročných situácií

Podpora je realizovaná s použitím nástrojov projektového manažmentu 


 

AUDITY 5S

Aktívna podpora zvyšovaní akceptácie a využívania 5S

Realizácia pravideľných auditov využívania 5S

Vypracovanie záverečnej správy a blueprint návrhov

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH