Vzdelávanie 6.0

Social Brain Education - revolučné zmeny vzdelávania v histórii ľudstva

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Svet sa rýchlo mení - ako sa mení naše VZDELÁVANIE?

 

Social Brain Education - 6. úroveň vzdelávania

Moderný svet vyžaduje MODERNÉ VZDELÁVANIE

spoznajte ako funguje Vzdelávanie 6.0 vo firmách

 

 

Social Brain Education - Vzdelávanie 6.0

 

akumulácia kolektívnych znalostí ľudstva dosahuje kritické úrovne - nastáva prelom vo vzdelávaní:

6. revolúcia vo vzdelávaní

AKO SME PRIPRAVENÍ?

spoznajte zlomové míľniky vo vývoji vzdelávania naprieč históriou ľudstva

 

 

 

 

Vzdelávanie 6.0

 

 

Social Brain Education

 

 

21. storočie

objavenie aktívneho rozvoja mozgu - výskumy neurovedy
rastúce množstvo informácii - fenoménom sa stáva MNOŽSTVO
rastúca komplexita sveta a života - VUCA world
rýchle zmeny, sociálne prostredie a vzájomná interakcia ľudí
organický model vzdelávania - vertikálny rozvoj osobnosti človeka
emocionálna a mentálna imunita

 

Ľudstvo dosahuje prah zmeny

nastáva epocha Vzdelávania 6.0 - Social Brain Education

 

objavuje sa nový stupeň vzdelávania

ľudstvo akumuluje množstvo informácii, ktoré nie je možné udržať existujúcim spôsobom

rýchlosť šírenia informácii a zmeny prostredia vyžadujú nové prístupy k vzdelávaniu

aktívne vzdelávanie umožňuje prežitie a zvyšuje kvalitu života

vzdelávanie prestáva byť iba o znalostiach faktov - akademické vedomosti sú pre dnešný svet nepostačujúce

vzájomná prepojenosť a ovplyvniteľnosť ľudí navzájom otvára nové dimenzie vzdelávania - Social Brain

 

Vzdelávanie 6.0 - Social Brain Education

revolučné zmeny a nové podmienky fungovania - ako sme pripravení?

Prečo Vzdelávanie 6.0

 

tradičná forma vzdelávania - akademické vzdelávanie nepostačuje pokrývať požiadavky dnešnej doby

intenzívna sociálna interakcia vyžaduje kvalitné emocionálne schopnosti

obrovský nárast ľudskej populácie zvyšuje nároky na sociálne schopnosti

 

najnovšie výskumy neurovedy vysvetľujú prečo iba kognitívne znalosti nestíhajú nárokom moderného života

moderná medicína odhaľuje následky dnešného životného štýlu na výkon manažérov a následné ohrozovanie zdravia a vitality

Zmena podmienok a nárokov na vzdelávanie

 

21. storočie - nová realita moderného štýlu života

objavenie aktívneho rozvoja mozgu - prevratné objavy v chápaní ľudského mozgu

ľudstvo generuje obrovské množstvo informácii

problémom sa stáva množstvo informácii a schopnosť ich efektívne spracovať

nepripravenosť ľudí rozhodovať sa v dnešnom meniacom sa a  náročnom svete

rastúca komplexita sveta a života - VUCA world

neschopnosť adekvátne reagovať a adaptovať sa na rýchle zmeny - biznis prostredia, života, prostredia, technológie...

doposiaľ nepoznaná vzájomná závislosť ľudí medzi sebou navzájom

Zameranie vzdelávania 6.0

 

 

individualizácia a personalizácia vzdelávania - vychádzajúc z individuálnych potrieb a možností jednotlivcov

všeobecné prístupy aplikované v akademickom prístupe sa dostávajú do úzadia

potreba riešiť komplexné situácie, vzájomné súvislosti a okamžitú aplikáciu v realite

vzdelávanie potrebuje generovať výsledky a prinášť zmeny priamo v živote účastníkov

 

vertikálny rozvoj osobnosti - vzdelávanie potrebuje zvyšovať kvalitu a zrelosť osobnosti človeka a nie len jeho faktické znalosti

Forma vzdelávania 6.0

 

21. storočie - nové požiadavky na vzdelávanie

 

organický model a vertikálne princípy rozvoja

horizontálne vzdelávanie poskytuje iba nevyhnutný základ a predpoklad faktografických - akademických znalostí

komplexné prostredie vzdelávania - obmedzené prostredie školských učební nahrádzajú interaktívne prístupy

komplexné situácie - vzdelávanie začína rozvíjať schopnosti emocionálnej a sociálnej inteligencie

vitálne fungovanie ľudí v dnešnom svete vyžaduje chápanie úplne nových súvislostí

funkčnosť a výkonnosť ľudského tela z pohľadu fyziológie a rešpektovania našich biologických daností

 

aplikácia princípov Vzdelávania 6.0 vyžaduje zmenu paradigiem života manažérov a ľudí vo firmách

Aplikácia vzdelávania 6.0 v manažérskej praxi

manažérsky rozvoj v podmienkach 21. storočia

Krivka distribúcie foriem a potreby vzdelávania

 

 

 

aktuálne používaný formát vzdelávania vychádza z historického modelu vzdelávania zavedeného za panovania Márie Terézie v roku 1774

adaptácia Social Brain Education 6.0 vychádza a prispôsobuje sa individuálnym potrebám a nárokom firmy a jej manažérov

Adaptácia Social Brain Education 6.0

Navrhnutá štruktúra, program a témy rozvojových programov - manažérskych workshopov vychádzajú z požiadaviek firmy na základe osobného stretnutia a aplikácie COMM-PASS Body of Knowledge

 

Ako?

 

Akademické vzdelávanie 4.0

 

Lineárne učenie:

štandardná, tradičná forma vzdelávania

horizontálny prístup

učenie - memorovanie

akademické znalosti, informácie, fakty

potlačená individualita

zameranie na konformitu

systém + poslušnosť, rešpektovanie autority

kognitívne princípy - rozvoj znalostí a technických schopností

 

Individuálne podmienky firmy

 

aplikácia projektového modelu workshopov

individuálne nastavenie podľa prostredia a nárokov firmy

 

nastavenie vhodného rozsahu inovácie, ktorý firma potrebuje

 

Social Brain Education 6.0

 

Organické učenie:

dopamín - učenie sa nových vecí

oxytocín - sociálne učenie

rozvoj mozgu - neuroveda

vzťahy a sociálna interakcia

podpora individuality

vertikálny rozvoj a hĺbka osobnosti

zmena vnútorného modelu

komplexný rozvoj v praxi - podľa nárokov prostredia a osobnosti človeka

 

Základný prehľad - na stiahnutie

 

zosumarizované informácie o vývoji vzdelávania nájdete v článku Stručný prehľad vzdelávania ľudstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktívny rozvoj mozgu

 

emocionálna stabilita - rastúce EQ

vzájomná podpora a spolupráca - lepšie sociálne zručnosti

projektový model workshopov - priama a okamžitá aplikácia znalostí v praxi

Dostatok energie a vitality

 

organický model vzdelávania - vertikálny rozvoj manažérskej hodnoty

fyziologické fungovanie v pracovnom prostredí - vyšší výkon a spokojnosť

vnútorná spokojnosť a zrelosť osobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH