COMM-PASS Efektívny štart projektov

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Benefity programu - Efektívny štart projektov

...efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody

 

konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

menší stres na vašich projektoch

lepšie využitie vášho času a financií

odovzdanie expertného know – how vášmu tímu

efektívnejšie zdieľanie a využívanie vašich zdrojov

 

Hlavné príčiny zlyhania

nemáme čas plánovať, musíme začať robiť

na plánovanie nemáme financie

nevieme ako efektívne plánovať projekty

nepotrebujeme plánovať, zvládneme to ako vždy - už sa v tom vyznáme

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

 

dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových cieľov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo dochádza k zlyhaniu projektov?

 

Podľa svetových štatistík a prieskumov vzniká najviac chýb pri riadení projektov v jeho začiatkoch. Najčastejšou chybou, ktorá spôsobuje nedodanie projektových cieľov a tak zlyhania projektov je podcenenie inicializácie a plánovania projektu

Podcenenie plánovania - chybný štart projektov

 

Naša viac ako 15 ročná skúsenosť s projektovým manažmentom na Slovensko / Českom a európskom trhu nám potvrdzuje, že projekty, ktoré majú zanedbané plánovanie majú náročnejší priebeh a vyššiu pravdepodobnosť objavenia sa náročných prekážok, či dokonca zlyhania.

- nemáme čas plánovať, musíme začať robiť

- na plánovanie nemáme financie

- nevieme ako efektívne plánovať projekty

- nepotrebujeme plánovať, zvládneme to ako vždy - už sa v tom vyznáme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertná podpora - od efektívneho štartu až po úspešné ukončenie projektu

COMM-PASS Efektívny štart projektov

prinášame štruktúrovaný workshop zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

 

1. Inicializácia a projektové plánovanie

2. Podpora efektívneho riadenia

3. Kontinuálna podpora realizácie projektu

4. Efektívne riadenie rizík spojených s projektom

5. Zrozumiteľná komunikácia a podporný marketing projektu

6. Pravidelné audity

7. Štruktúrované ukončenie projektu a odovzdanie do procesu

Úspešný štart projektu

získate 5 praktických krokov úspešnej inicializácie vášho projektu

 

Krok 1: Formulácia projektovej vízie
Krok 2: Definícia projektových cieľov
Krok 3: Úspešnosť, riziká a prekážky
Krok 4: Úvodné analýzy
Krok 5: Projektové prostredie

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových cieľov

získate 5 praktických krokov úspešnej inicializácie vášho projektu

5 praktických krokov inicializácie projektu

... ako získať zo svojho projektu maximum

 

Pomôžeme vám naštartovať vaše projekty. Spolu v vami urobíme náročnú prácu pri inicializácii a plánovaní vášho projektu.

 

Krok 1: Formulácia projektovej vízie

Podporíme vás pri sformulovaní vašej vízie – od myšlienky až do konkrétneho projektového zámeru – zadania.

 

Krok 2: Definícia projektových cieľov

V spolupráci v vašim vedením definujeme projektové ciele.

 

Krok 3: Úspešnosť, riziká a prekážky

Následne definujeme projektové podciele a neciele, kritéria úspešnosti, riziká a prekážky, ako aj potrebnú podporu vedenia.

 

Krok 4: Úvodné analýzy

Rozpracujeme úvodné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, SWOT, ROI, BOD zlomu ...

 

Krok 5: Projektové prostredie

Pomôžeme vám pochopiť prostredie, kde bude projekt realizovaný a spoločne vypracujeme analýzu stakeholdrov.

 

Výsledok - čo získate

Výsledkom tejto práce na inicializácii projektu bude Úvodné zadanie projektu, ktoré bude odprezentované vašim tímom pred TOP manažmentom. Ak bude projekt schválený vedením, spoločne sa pustíme do fázy plánovania projektu.

 

Trvanie: 4 dni

Customizácia:

program bude prispôsobený potrebám firmy a nárokom vášho projektu - program môže byť skráteny alebo adekvátne predĺžený

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, témy a nástroje projektového riadenia pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

Prečo a kedy využiť naše služby expertného naštartovania projektov?

 

Vysoká odbornosť našich expertných konzultantov v riadení projektov prináša konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

Získavate nezávislý pohľad už pri plánovaní projektu a tak vnášate do projektu nové inovácie

Ak nemáte špecialistov na riadenie projektov podľa svetových štandardov

Projektový špecialista je katalyzátor naštartovania zmeny a nového pohľadu na efektívnejšie riadenie projektov

Získavate expertný konzulting a tréning vášho tímu

Externá motivácia tímu a nové pohľady na projekt

Externá podpora tímu a ich znalostí

10 zásad úspešného štartu a realizácie projektu

Efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody

 

1. Zrozumiteľný plán činností a úloh na projekte

Spoločne s vašimi odborníkmi a členmi tímu rozplánujeme váš projekt. Vytvoríme WBS - Work Breakdown Structure, čo znamená, že projekt rozdelíme na projektové fázy a pracovné balíky. Následne projekt rozpracujeme na konkrétne projektové úlohy tak, aby každý člen tímu vedel, aké činnosti je potrebné na projekte zrealizovať, aby sa dosiahol projektový cieľ.

 

2. Realistický a zodpovedný časový plán projektu

Vytvoríme  časový harmonogram projektu - tzv. Ganttov diagram, kde vizuálne uvidíte trvanie jednotlivých činností a ich vzájomné prepojenia, súvislosti a následnosti.

 

3. Adekvátna potreba a dostupnosť zdrojov

K jednotlivým činnostiam priradíme zdroje, ktoré budete potrebovať na ich realizáciu. Plán zdrojov bude definovať konkrétnu potrebu ľudských zdrojov, expertov, technikov, špecialistov alebo strojov, prístrojov, zariadení, podporných pomôcok, kancelárií, telefónov, či financií.

 

4. Zrozumiteľné financovanie

Ďalším krokom, ktorému sa budeme s vašim tímom venovať bude tvorba rozpočtu. Po správnom definovaní potreby zdrojov bude vytvorenie rozpočtu oveľa jednoduchšie ako bez predchádzajúcich činností. Vychádzať budeme z vašich minulých skúseností a kvalifikovaných odhadov.

 

5. Ako zabrániť pracovnému preťaženiu členov tímu

Podporíme vašich projektových manažérov pri definovaní systému práce. Pomôžeme im jasne definovať jednotlivé role na projekte. Každý člen tímu bude mat priradené právomoci a zodpovednosti na projekte. Pokiaľ budú niektorí členovia tímu pracovať na viacerých projektoch, alebo na štandardných operatívnych úlohách, definujeme ich priority na projektoch a odkomunikujeme ich s vedením.         

 

6. Žiadna zbytočná administratíva a strata času na meetingoch

Definujeme komunikačnú stratégiu projektu. Nastavíme štruktúru, frekvenciu a spôsob reportingu. Pripravíme prvotnú agendu pravidelných mítingov a definujem spôsob komunikácie s vedením – status report.

 

7. Plánovanie nie je strata času

Na plánovaní projektu sa bude aktívne zúčastňovať projektový manažér a jeho projektový tím alebo core tím. Pre zvýšenie angažovanosti s projektom sa procesu plánovania zúčastnia aj špecialisti, ktorí budú participovať na realizácií jednotlivých projektových úloh.

Pripravíme váš tím na realizáciu Plánovacieho mítingu, kde projektový manažér bude prezentovať projektový plán vedeniu firmy, vybraným manažérom, špecialistom a zamestnancom firmy, prípadne vaším zákazníkom alebo kľúčovým stakeholdrom.

 

8. Expertná podpora

Po spustení projektu budeme vášmu tímu poskytovať pravidelnú podporu podľa vopred definovaného plánu podpory vo forme skupinového, alebo individuálneho coachingu, mentoringu, ale aj shadowingu.   

 

9. Pravidelný prehľad a rýchla náprava

Na pravidelnej báze budeme pre vás realizovať audity, ktorí vám dajú nezávislý pohľad na realizáciu a stav vášho projektu. V prípade odchýlok, spoločne s vašim tímom vypracujeme návrh nápravných opatrení smerujúci k eliminácií zistených odchýlok.

 

10. Správne ukončenie projektu a dodanie výsledkov

Pred ukončením projektu pripravíme váš projektový tím na efektívne ukončenie projektu. Podporíme ich pri získavaní priebežnej akceptácie projektových výstupov, ako aj pri získaní formálnej zákazníckej akceptácie. Súčasťou podpory ukončovania projektu bude spolupráca na záverečnom post implementačnom audite, zosumarizovaní projektovej dokumentácie a poučení z projektu – lessons learned.

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

inšpirujte sa vybranými realizovanými projektami - manažérskymi riešeniami, prejdite do časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH