Workshopy - manažérske vzdelávanie

naše služby - čo robíme

 

Komplexné portfólio manažérskeho vzdelávania a rozvoja

01 People manažment

02 Projektový manažment

03 Procesný a systémový manažment

04 Brain Based Coaching

05 Manažérske a biznis programy

06 Technický manažment
viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte

 

01 PEOPLE MANAŽMENT

manažérske vzdelávanie, rozvoj a workshopy

 

Aktívne manažérske vzdelávanie - manažérske workshopy a tréningy ("manažérske školenia") prinášajú inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností (soft skills). Komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu.

Manažérske vzdelávanie prináša biznis hodnotu a lepšie plnenie biznis firemných cieľov. Biznis vzdelávacie programy generujú reálne biznis výsledky.

TEAMBUILDING - moderné teambuildingové aktivity pre moderných manažérov.

 

 

02 PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

manažérske vzdelávanie pre moderných manažérov

 

Komplexná realizácia projektu - plánovanie, spôsob realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu.

Megatrendy a projektový manažment v praxi moderného manažéra. Biznis hodnota projektov podporuje firemné ciele, manažérsky rozvoj a motiváciu.

Biznis aplikácie projektového manažmentu v rôznych oblastiach firmy a rôznych biznis odvetviach. Soft skills - manažérske zručnosti úspešného projektového manažéra.

 

 

03 PROCESNÝ A SYSTÉMOVÝ MANAŽMENT

riadenie výkonnosti, KPI, efektívnosť procesov, manažérske systémy

 

Schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach. Identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností a činností bez pridanej hodnoty. Dôkladná analýza a základné pochopenie procesu prináša reálne zlepšenia. Metódy ako meniť a zefektívňovať procesy.

Tvorba a používanie systému a nástrojov definujúcich a mapujúcich aktuálny stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia alebo vlastnej práce.

 

 

04 BRAIN BASED COACHING

Neuro coaching - efektívny coaching z pohľadu neurovedy

 

Zmena je radosť a inšpirácia - zmena je krok vpred. Nové a inšpiratívne pohľady. Pozitívne zmeny a inšpirácie. Nové možnosti - prekonávanie terajších hraníc - spochybňovanie status quo.

Dynamika, prekonávanie pasivity a skutočná chuť napredovať. Prekonávanie paradigiem a zastaraných spôsobov myslenia a konania.

Najnovšie zistenia neurovedy a manažérsky coaching - dosahovanie reálnych výsledkov a zmeny mozgových máp.

Efektívne techniky, metódy a prístupy moderného coachingu podľa najnovších výskumov neurovedy.

Aktívny manažérsky rozvoj a rast.

 

 

05 MANAŽÉRSKE A BIZNIS PROGRAMY

dosahovanie prevádzkovej excelentnosti - Operational Excellence

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 - Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu , špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

inovatívne manažérsky orientované programy, dynamické kompetenčné a odborné programy

projektové biznis programy s reálnym dopadom na biznis výsledky

Excelentná výroba - efektívny program komplexného rozvoja výrobných firiem, Akadémia majstrov - rozvojový program pre majstrov - efektívny systém riadenia v praxi, Realizácia inovácie a zmeny, Realizácia firemných cieľov

 

 

06 TECHNICKÝ MANAŽMENT

Technicko - odborné workshopy a poradenstvo

 

Aktívne prepojenie technických a odborných workshopov s moderným manažérskym prístupom zvyšuje dopad a prínosy odborných znalostí a tém na firemné výsledky a fungovanie firmy. 

Služby poskytujeme formou tréningov - workshopov a realizačných projektov.

COMM-PASS systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj, komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

Ochrana osobných údajov s implementáciou požiadaviek GDPR - implementácia požiadaviek legislatívy GDPR v podmienkach vašej firmy, zníženie rizík úniku a zneužitia firemných dát, pokút a diskreditácie firmy, porozumenie dopadu legislatívnych požiadaviek na procesy a výsledky firmy.

 

Realizujeme komplexný manažérsky a firemný rozvoj

získajte best practices, TOP trendy a nové možnosti aktívneho manažérskeho a firemného rozvoja - biznis consulting

využívajte najnovšie výskumy neurovedy a spoznajte prekvapivé možnosti, ktoré prináša aplikácia princípov fungovania ľudského mozgu v manažérskej a pracovnej praxi

získajte podporu vytvorenia vhodného firemného prostredia pre optimálnu pracovnú a manažérsku výkonnosť - vitality manažment

pokračujte ďalej

Manažérske vzdelávanie a Brain Based Coaching

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

Management consulting a Biznis Solutions

systém realizácie a výsledkov, zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

SMART Brain - neuroveda a rozvoj mozgu v praxi

Aktívny rozvoj mozgu. Najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi moderného manažéra. Neuroleadership a manažérske zručnosti 21. storočia.

Vitality manažment - aktívne workshopy

Náš manažérsky štýl opvplyvňuje naše zdravie. Nové vedecké fakty menia náš pohľad a chápanie manažérskej reality. Sedenie je „fajčením dnešnej doby“.

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH