COMM-PASS Know - how

COMM-PASS Body of Knowledge realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja a biznis consultingu

 

COMM-PASS princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

spoznajte prehľad spôsobu, formy a prístupu pri realizácii manažérskeho vzdelávania / rozvoja a biznis consultingu

 

Vzdelávanie 6.0 - Social Brain Education

revolučné zmeny a nové podmienky fungovania - ako sme pripravení?

 

tradičná forma vzdelávania - akademické vzdelávanie nepostačuje pokrývať požiadavky dnešnej doby

intenzívna sociálna interakcia vyžaduje kvalitné emocionálne schopnosti

obrovský nárast ľudskej populácie zvyšuje nároky na sociálne schopnosti

 

najnovšie výskumy neurovedy vysvetľujú prečo iba kognitívne znalosti nestíhajú nárokom moderného života

moderná medicína odhaľuje následky dnešného životného štýlu na výkon manažérov a následné ohrozovanie zdravia a vitality

 

vertikálny rozvoj osobnosti - vzdelávanie potrebuje zvyšovať kvalitu a zrelosť osobnosti človeka a nie len jeho faktické znalosti

 

 

Spoznajte a nechajte sa inšpirovať modernými prístupmi k manažérskemu vzdelávaniu a rozvoju

COMM-PASS princípy manažérskeho vzdelávania

 

 

získajte viac informácii o jednotlivých prístupoch a princípoch manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

1. Experience Based Education

reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

 

vzdelávanie v praxi - Experience based education

riešenie konkrétnych biznis tréningových projektov - reálne zadania z praxe

COMM-PASS Projektový model workshopov

Learning supportive environment - prostredie stimulujúce a generujúce zážitky

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

2. Outcomes Driven Education

okamžitá aplikácia nových znalostí do praxe - reálne výstupy

 

vzdelávanie prinášajúce konkrétne biznis výsledky vo firemnej a manažérskej praxi

Demand driven education - Biznis Solutions

„On the job learning“

Manažérsky orientované riešenia - „people driven“

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

3. SMART Brain - mozog a najnovšie výskumy neurovedy

brain based education

 

učenie vyvoláva fyzické zmeny v štruktúrach mozgu merateľné dnešnými modernými technológiami

contextové učenie

brain based education

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

4. Merateľná návratnosť (ROI) vzdelávacích a rozvojových projektov

real life education

 

konkrétna merateľnosť dosahovaných výsledkov a zmien

ROI tréningového projektu vs. investícia do realizácie vzdelávania

conditions based education approach

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

5. Vitality manažment

 

najnovšie výskumy sedavého štýlu práce a života na naše zdravie a výkonnosť mozgu

aktívny pohyb počas vzdelávania a práce ako podpora vitálnejšieho mozgu

eliminácia stresu, emocionálna stabilita

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

 

6. Správna motivácia a potreby vzdelávania a rozvoja

 

vysvetlenie a pochopenie dôvodov PREČO dané vzdelávanie

podpora vlastnej motivácie, práca s firemnou a manažérskou motiváciou

rozvoj vlastnej sebahodnoty a starostlivosť o svoju budúcnosť

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

7. Tímový prístup a realizácia

 

„Task Force Approach“ realizácia a prístup

Centrá Excelentnosti

Multi-generačné tímy

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

 

8. Medzinárodné štandardy a Individuálne programy pripravené na mieru pre klienta

 

aplikácia medzinárodných štandardov na konkrétne potreby firmy / jednotlivca

TOP manažérske trendy, nástroje a prístupy

„State of Art“ manažérske systémy

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

PREČO? vzdelávanie ≠ školenie

"školenie" v klasickom a akademickom chápaní je len jednou z častí komplexného vzdelávacieho procesu - viac informácii a prehľad o COMM-PASS systéme manažérskeho vzdelávania nájdete v časti Moderné manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

portfólio manažérskych vzdelávacích a rozvojových biznis programov realizujeme nasledovnými formami podľa záujmu a potrieb klienta – viac informácii nájdete v časti Formy manažérskeho vzdelávania

 

spoznajte COMM-PASS pincípy vzdelávania a rozvoja a pre viac informácii nás kontaktujte

Inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

 

spoznajte a nechajte sa inšpirovať inováciami v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

 

formy aplikácie vo firemnej a manažérskej praxi, viac informácii o jednotlivých inováciach manažérskeho rozvoja a vzdelávania nájdete v časti Inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

 

COMM-PASS Evolead DNA

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Manažérske zručnosti & know – how

 

comm-pass_manazerske-zrucnosti-a-know-how

 

vyššia ziskovosť o 48%

vyššia produktivita o 22%

rast angažovanosti o 17%

vyšší predaj o 19%

TOP trendy v manažmente

stabilný manažérsky tím

rozvoj a udržanie talentov

 

 

SMART Brain - výskumy mozgu a neurovedy

 

comm-pass_smart-brain

 

mozog do 30 dní zabúda 90% prijatých informácii

tvorba nových mozgových máp - vedecké fakty

aktívny rozvoj mozgu a podpora zdravia mozgu

najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi

 

 

Vitality Manažment - zdravie a sedenie v práci

 

comm-pass_vitality-manazment

 

následky dlhého sedenia

prevencia funkčných porúch pohybového aparátu a civilizačných chorôb

zníženie - fluktuácia o 65%

zníženie chorobnosti

zvýšenie - udržateľnosť ľudí

efektívny employer branding

 

 

Projektový manažment & manažérsky systém

 

comm-pass_projektovy-manazment-a-manazersky-system

 

dosahované úspory - financie: o 20 – 30%

čas: o 50 % (ročne šetríte až 40 dní)

zníženie zlyhaní projektov o 31%

okamžité biznis výsledky

80% Exekutívy určilo projektový manažment ako kľúčovú kompetenciu pre udržanie konkurencieschopnosti

 

Viac informácii o aplikácii moderného vzdelávacieho systému do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Evolead DNA alebo nás kontaktujte

Kvalitnejší mozog - lepší život

 

mozog je tvorcom kvality nášho života, biznis a manažérskej prosperity

informacia premenená na znalosti - aplikácia teórie v praxi a v živote je základom dosiahnutia úspechu a zmeny

 

aktívne zmeny mozgu v živote manažéra - Social Brain Development - prejdite do časti Vzdelávanie a život manažéra

 

najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej praxi nájdete v časti SMART Brain

získajte informácie ako dosahovať dlhodobé zmeny mozgu - štrukturálne a funkčné zmeny mozgu, ktoré prinášajú zmeny v živote a v manažérskom správaní, fungovaní a nové manažérske schopnosti - kontaktujte nás

 

zobrazili sme život manažéra na 24 hodinovej časovej osi - kde sa momentálne nachádzate? zistite viac

Mozog je v centre nášho záujmu

 

mozog riadi a rozhoduje o našom živote

manažér potrebuje aktívny rozvoj mozgu - rozvoj mozgu nemôže byť otázkou náhody - vlastného hazardu

od ZDRAVIA MOZGU závisia naše kognitívne schopnosti, emocionálne zručnosti a emocionálna stabilita, sociálne zručnosti a sociálne vzťahy

mozog sa buď rozvíja alebo degraduje - v ktorom štádiu svojho života sa nachádzate? viac sa dozviete v časti Vzdelávanie a život manažéra

 

PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV

(Project Based Workshops)

efektívny spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania

workshopy prinášajúce moderné manažérske know - how, podporené najnovšími formami učenia a prijímania nových informácii, podpora rozvoja mozgu a vitality, tvorba reálnych biznis výsledkov

 

1. VYSOKÁ PRIDANÁ HODNOTA – riešenie reálnych projektov prináša okamžité výsledky

2. UNIKÁTNOSŤ – reaguje na konkrétne požiadavky firmy a manažmentu

3. ADAPTABILITA – podľa náročnosti projektu a cieľov projektu

4. FLEXIBILITA – nie je nutné vykonávať každý krok v plnom rozsahu

5. PROFESIONALITA – každý krok sa realizuje cez manažérske nástroje

6. BEST PRACTISE – praxou overené postupy a riešenia

7. VEDECKÝ PRÍSTUP – vedecky podložené princípy a fakty

8. EXCELENTNOSŤ – rozvoj centier manažérskej a odborno – technickej excelentnosti

9. VÝNIMOČNOSŤ 21. STOROČIA – líderstvo, inovatívnosť, konkurencieschopnosť

10. MOTIVÁCIA A ZMENA – manažérska tvorivosť, iniciatíva, challege „status quo“

COMM-PASS_Manazersky restart_10_w

Viac informácii o aplikácii moderného systému realizácie manažérskych workshopov do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Projektový model workshopov alebo nás kontaktujte

COMM-PASS Projektový model workshopov

 

COMM-PASS systém integruje kľúčové zložky manažérskeho rozvoja

 

 

Manažérske rozvojové a vzdelávacie programy vychádzajú z reálnych potrieb firmy a manažérov:

 

1. Ľudia - ako funguje ľudský potenciál vo firme - manažérske zručnosti, návyky, postoje

 

2. Systém - manažérsky systém riadenia vo firme, procesné a projektové nastavenie

 

3. Know - how - aká je úroveň odborných znalostí a expertné know - how vo firme

Viac informácii o aplikácii vzdelávacieho prístup COMM-PASS Systém do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Systém alebo nás kontaktujte

Štruktúra workshopov

princíp odovzdávania a transfer nových znalostí účastníkom

 

efektívne zabezpečenie odovzdávania nových znalostí a skúseností účastníkom workshopu prebieha v 4 krokoch:
 
1. PREČO - vytvorenie potreby

2. SMART Brain - výskumy neurovedy

3. ČO - odovzdanie nových znalostí

4. AKO - aplikácia znalostí v praxi

 

viac informácii o COMM-PASS prístupe pri prenose nového manažérskeho know - how priamo do praxe účastníkov workshopov nájdete v časti Štruktúra workshopov alebo nás kontaktujte

 

COMM-PASS Solutions

Biznis riešenia - manažérske programy

 

Prečo COMM-PASS Solutions:

prakticky orientované manažérske vzdelávanie - merateľné ROI

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

tvorba a implementácia biznis riešení

podpora a dosahovanie biznis cieľov

 

viac informácii o aplikácii COMM-PASS Solutions - Biznis riešenia do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia alebo nás kontaktujte

 

Micro - Learning Workshopy

 

dajte vášmu manažérskemu vzdelávaniu a manažérskemu rozvoju nový rozmer

učenie krok-po-kroku a okamžitá aplikácia v praxi

rýchla reakcia učenia na zmeny potrieb biznisu a na nové potreby a požiadavky manažérskej praxe

potreba nového modulu vzniká až po aplikácii daného know - how v praxi

rešpektuje možnosti účastníkov - čas, témy, tréningové potreby

 

stres - dosahovanie výsledkov pri zvládateľnej a riadenej úrovni stresu

viac informácii o aplikácii prístupu "Micro - Learning" do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti Micro - Learning Workshopy alebo nás kontaktujte

 

Otvorené workshopy

manažérske vzdelávanie a rozvoj pre verejnosť

informácie o jednotlivých znalostných úrovniach workshopov nájdete nižšie

 

 

Interné - firemné workshopy a programy

pre bližšie informácie a podmienky nás kontaktujte

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_4_w

Akademia projektoveho manazmentu_6_w

Systém realizácie manažérskych workshopov

 

efektívne vzdelávanie vychádza z nasledovných princípov:

Biznis inteligencia v manažérskom vzdelávaní

Projektový model workshopov

SMART Brain a výskumy neurovedy

Vitality manažment

TOP trendy vo vzdelávaní a manažmente

 

 

Bližšie informácie o systéme realizácie manažérskeho vzdelávania

 

Znalostná úroveň manažérskych workshopov

 

účastníci firemných (interných) ako aj otvorených (verejných) workshopov manažérskeho vzdelávania majú možnosť vybrať si stupeň - vedomostnú a znalostnú náročnosť workshopov podľa úrovne ich znalostí danej manažérskej témy

 

bližšie spoznanie jednotlivých úrovní workshopov vhodných pre začínajúcich manažérov - team leaderov až po senior manažérov nájdete v časti Formy manažérskeho vzdelávania alebo nás kontaktujte

 

Akademia projektoveho manazmentu_6_w

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH