HR a neuroveda v praxi

čo by malo HR vedieť o mozgu

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Neuroveda nám pomáha vysvetliť

a lepšie pochopiť čo sa deje v ľudskom mozgu počas pracovného procesu. Vďaka neurovede máme lepšie možnosti vnímať a sledovať príčiny a následky ľudského konania, správania, mentálneho nastavenia a emocionálnych reakcii.

 

neurovedecké princípy v praxi HR

schopnosť porozumieť vedeckým faktom, ktoré sa skrývajú za leadershipom, realizáciou zmeny, dosahovaním výsledkov, učením, správaním ľudí v pracovnom prostredí...

 

Vedeli ste, že...

náš mozog môže byť pre nás prekážkou?

bojíme sa zmeny a následne odmietame akúkoľvek zmenu - nerozumieme prečo sa to deje

v náročných situáciach sa nevieme správne vyjadrovať a nájsť vhodné argumenty

ľahko sa necháme sa vytočiť a podliehame stresu - naše konanie sa stáva neracionálnym

reagujeme unáhlene a potom to ľutujeme - nízka úroveň sebaovládania

robíme vážne chyby, ktoré si častokrát ani nevšimneme

robíme urýchlené a nepremyslené rozhodnutia - reagujeme až príliš emocionálne

máme zlé vzťahy s kolegami alebo so šéfom - zlá atmosféra v tíme zhoršuje náš pracovný výkon

máme napäté vzťahy s klientami a zákazníkmi - nedokážeme uspokojiť všetky ich potreby a vhodne povedať NIE

vyžadujú sa od nás inovácie a zlepšenia, ale vôbec nepracujeme s predpokladmi a prekážkami inovácii

 

veľmi slabo rozumieme sami sebe a ešte menej rozumieme ľuďom okolo nás

 

Dopady neurovedy v HR:

následky a dopady iracionálneho fungovania nášho mozgu

pozornosť a slepota k zmene - mozog vníma iba vybrané informácie, cielene filtrujeme to, čo vidíme

obmedzená pozornosť - mozog má obmedzené schopnosti vnímať všetko, čo sa okolo nás deje

multitasking spôsobuje chybovosť, pokles výkonu, rastie rizikozlyhania

prejavenie vlastného názoru - ovláda nás konformita, ľudia sa boja prejaviť svoj názor - bojíme sa odmietnutia

odmientutie aktivuje centrá bolesti - preto veľakrát ľudia nežiadajú to, čo by naozaj chceli a v tichosti radšej trpia alebo ostávajú nespokojní

naše zvyky a stereotypy predurčujú naše schopnosti - veľmi ťažko sa zbavujeme starých návykov a zlozvykov

anchoring effect - nastavenie cieľov na vyššiu úroveň a potom človek reálne a ľahšie dosiahne nižší cieľ, ktorý je ale požadovaný

efekt pohybu a aktivácia mozgu - v pracovnom prostredí podceňované podmienky adekvátnej pohybovej aktivity

 

Spoznajte dopady nedostatku spánku na naše telo, výkon a zdravie mozgu a manažérske výsledky

zhoršovanie pamäte | dokonca zabraňuje mozgu vytvárať nové spomienky - mozog prestáva ukladať nové skúsenosti do spomienok - do pamäte | zhoršovanie schopnosti učenia | zhoršovanie nálady | predlžuje sa náš reakčný čas

viac sa dozviete v časti Mozog a zdravý spánok

 

Mozog vyžaduje reálne podmienky vzdelávania

porozumenie vedeckým faktom, ktoré stoja za vzdelávaním nám dáva možnosť zvýšiť existujúce ROI manažérskeho vzdelávania a venovať pozornosť Social return on investment SROI - sociálny dopad vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako dosiahnuť zmeny správania a návykov?

podvedomé stereotypy | dlhodobé mozgové mapy | kompetitívna neuroplasticita | 2000x opakovanie | mentálne modely - vnútorný model (význam a vplyv emocionálnej inteligencie)

tvorba manažérskych návykov: návyk - zvyk je „neural pathway“ ktorá je podporovaná a aktivovaná opakovaným používaním vo vhodných podmienkach, ktoré vo firme častokrát chýbajú

človek potrebuje veriť, že zmena je možná a dosiahnuteľná - tu môže pomôcť sociálna skupina - social validation / social conformity, ktorá zmenu už dosiahla, alebo jej verí, alebo zmenu aktívne podporuje a to vo firmách často výrazne absentuje

Mozog - konflikt logika a emócie (IQ vs. EQ)

logické argumenty nestačia, aby sme robili veci po novom a nevracali sa k starým zvykom, naše emócie spôsobia, že sa vraciame k pôvodnému a dlho vykonávanému konaniu

biologický odpor k zmenám - mozog aktivuje centrá bolesti, ktoré sú rovnaké ako keď cítime fyzickú bolesť

mozog potrebuje dopamín a preto vyhľadáva nové veci, nové informácie, nové konanie a učenie sa nových vecí - dopamín je prirodzený motivátor k zmene

zmena správania mimo zabehanej normy je považovaná mozgom za hrozbu - keď chceme robiť veci po novom, tak vlastne mozgu hovoríme, že to čo teraz robíme je zlé a to mozog vníma ako hrozbu - aktivuje sa emocionálna reakcia amygdaly - aktivuje sa limbický systém - fight or flight reakcia, ktorá cielene vypína logiku - prefrontal cortex a konáme „inštinktívne“ a často krát „nelogicky"

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo sa HR zaujíma o mozog

 

Mozog riadi a ovplyvňuje:

pracovný výkon - performance management

manažérske návyky a konanie

leadership a manažérske fungovanie

ľudské správanie - tímovú spoluprácu - firemnú kultúru

schopnosť nášho učenia a aplikáciu nového know - how v pracovnej praxi

 

Vybrané oblasti fungovania ľudského mozgu v pracovnom prostredí:

Prečo mozog - význam mozgu v pracovnom prostredí

Optimálny výkon mozgu a pracovný výkon

Mozog a zmeny

Ako dosiahnuť zmeny správania a návykov

Mozog a emócie - EQ

Motivácia ľudí

Mozog a vzdelávanie

Coaching a mozog

Mozog a leadership

Mozog a spokojnosť v práci - wellbeing

Mozog a vitalita & zdravie

 

Efektívne firemné vzdelávanie

dosahovať výsledky vzdelávania v praxi znamená, aby ľudia reálne zmenili svoje správanie, svoje návyky, spôsoby, akými vykonávajú svoju práci a to všetko v súlade s dosahovaním firemných cieľov a realizáciou firemných stratégii

klasické vzdelávanie a jeho nefunkčnosť kvôli mozgu - nové výskumy neurovedy a ich aplikácia v praxi - Education 6.0

klasické vzdelávanie nefunguje pre to, že mozog, ktorý sa niečo snažíme naučiť funguje inak ako sme si dlhé roky mysleli

 

Motivácia a stabilizácia ľudí vo firme

čo potrebuje vedieť HR a čo potrebuje robiť, aby dokázali ľudí správne motivovať a dlhodobo stabilizovať vo firme

 

Coaching a mozog

ako funguje neuro-coaching - brain based coaching

princíp manažmentu „command and control“ - klasický, štandardný prístup, v komplexnom prostredí nestačí jednoducho povedať, čo treba robiť, dnešná situácia si vyžaduje nový princíp

 

Mozog a leadership

chybný predpoklad v biznise - ak človek racionálne rozumie prečo má niečo urobiť, tak to urobí - neplatí to, 90% nášho konania vychádza z podvedomých emócii - Social Brain Leadership

Social Brain Leaders sú schopní priznať si svoje emócie, aktívne s nimi pracujú, venujú dostatočnú pozornosť emóciam a pocitom ľudí vo svojom tíme, uvedomujú si, že prijímanie exekutívnych a manažérskych rozhodnutí vychádza z emocionálnej inteligencie, ktorá je vhodne podporená IQ - kognitívnymi schopnosťami

Čo trápi a čím žije HR

 

Aktuálne výzvy dnešného HR

stabilita ľudí
výkonnosť ľudí
biznis agilita
motivácia a engagement
vzdelávanie a rozvoj
demografický vývoj a nedostatok pracovnej sily

 

Stabilita ľudí

nedostatok ľudí

fluktuácia, absentizmus / presentizmus

Employer Branding / udržateľnosť ľudí a atraktívnosť zamestnávateľa

nízka loyalita ľudí

 

Výkonnosť ľudí

veľký tlak na ľudí a na ich výkonnosť

stres, preťaženie, únava  / rastúca hrozba vyhorenia

Biznis agilita

odpor k zmenám / adaptabilita na nové podmienky a požiadavky

inovatívnosť a kreativita

Motivácia a engagement

slabá angažovanosť ľudí

nízka motivácia a pasivita / firemné vzťahy / vzájomná spolupráca

Vzdelávanie a rozvoj

neochota vzdelávať sa / nízka ochota učiť sa nové veci a rozvíjať sa

efektívnosť a ROI vzdelávania / dosahovanie a aplikácia výsledkov v praxi

Demografický vývoj

nedostatok pracovnej sily / zlá demografická štruktúra - stárnutie populácie

nové požiadavky a motivácie novej generácie - mileniáli / zlá štruktúra školského systému vzdelávania

 

Neuroveda prináša nové možnosti 

praktické koncepty, spôsoby a techniky vychádzajúce z neurovedeckých výskumov mozgu, ktoré môžu zlepšiť vaše individuálne výkony, leadership performance, a taktiež aj výkonnosť vášho tímu alebo firmy

nové možnosti ako zlepšiť osobné a líderské správanie a výkonnosť

 

Benefity neurovedy pre HR

 

Aktívne využívanie neurovedy priamo podporuje HR

stabilita a výkon
vzdelávanie a rozvoj
zvládanie zmien a inovácia
aktivita a spolupráca

 

Stabilita a výkon

stabilizácia zamestnancov / dosahovanie vyššieho výkonu / znižovanie stresu

lepšie využívanie ľudského potenciálu vo firmách, ktoré významne závisia na ľuďoch

Vzdelávanie a rozvoj

efektívnejší a úspešnejší talent management / aktívne využívanie neurohormónov v praxi

lepšie porozumenie prečo sa správame tak ak sa správame a prečo robíme veci tak ak ich robíme

schopnosť rozlišovať a rozvíjať growth mindset vs. fixed mindset

Zvládanie zmien a inovácia

lepšie zvládanie zmien / zvýšenie kreativity a inovatívnosti

Aktivita a spolupráca

lepšie medziľudské vzťahy / zvládanie a riadenie emócii

zvládanie tímovej diverzity, multigenerácie, diverzita myslenia v tíme

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

nezáleží v ktorej oblasti pracujete

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu a podporu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - Rozvoj mozgu a manažérske vzdelávanie, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH