Objednavka-workshop-Prakticka aplikacia Projektoveho manazmentu v HR