Nástroje a princípy projektového manažmentu pre HR

detailný popis workshopu

(Innovation Project Management Leadership)

Aktuálne informácie o workshope nájdete v časti Nástroje a princípy projektového manažmentu pre HR

v nasledujúcej časti Nástroje a princípy projektového manažmentu pre HR - popis workshopu nájdete detailné informácie o workshope, o benefitoch HR projektov a hodnote, ktorú HR prináša pre biznis a firemné výsledky 

Projektový manažment pre HR prináša vyššiu hodnotu HR projektov, podporuje aktívny HR Partnering a generuje lepšie výsledky, podporuje zníženie stresu a zvyšuje spokojnosť ľudí v HR a vo firme

získajte aktuálne informácie - prejdite do časti Nástroje a princípy projektového manažmentu pre HR

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

kedy HR potrebuje projektový manažment?

najnovšie výskumy mozgu aplikované v HR

systém, prehľadnosť, efektivita a rozvoj HR

inovácie a agilita HR a Biznis administratívy

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

vyšší prínos a efektívnosť HR kampaní a projektov

vyššia produktivita, efektivita a menej stresu

vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

HR manažéri, HR profesionáli

HR biznis partneri

pracovníci HR oddelení

pracovníci biznis administratívy

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

vnímanie HR aktivít a procesov v nových rozmeroch

vybrané nástroje projektového manažmentu

aplikácia projektového cyklu na HR projekty

získate "HR projektové" myslenie

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: pre viac info nás kontaktujte

miesto: získate na webe workshopu

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

prejdite na aktuálne informácie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

HR projekty z pohľadu exekutívy

aktívne vzdelávanie

HR projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

PREČO workshop - kedy HR a Biznis administratíva potrebuje projektový manažment?

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu v HR a kedy je vhodné zvažovať používanie projektového manažmentu vo firme?

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_4_n

Projektový manažment pre HR a Biznis administratívu

 

vnímanie projektu v súvislostiach HR manažéra

projektový manažment ako nástroj moderného HR manažéra

riešenie malých úloh, ale aj veľkých nadnárodných projektov

systematický prístup k plánovaniu, realizácií a ukončeniu projektu

 

HR dnes už zasahuje mimo hranice samotného HR oddelenia

HR už nie je doménou len HR oddelenia, či HR tímu

najúspešnejší HR manažéri sú agilní a rozvíjajú svoje znalosti s modernou dobou

 

projektový manažment vnáša do problematiky HR jasný systém, vyššiu prehľadnosť a efektivitu

 

HR manažéri si uvedomujú, že inovácia ich schopností je jedinou cestou ako zostať relevantní a atraktívni pre trh

Moderné prístupy pre HR

 

získate inovatívne a moderné HR schopnosti a know - how

projektový manažment pre HR je postavený na základe najnovších objavov o fungovaní mozgu

workshop vychádza z overených svetových štandardov projektového manažmentu

kombinácia s dlhoročnými skúsenosťami z HR prinášajú inovatívny pohľad na predaj

 

moderné HR agilne reaguje na demografický vývoj, rastúcu potrebu novej pracovnej sily a nároky dnešného biznis prostredia

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_3_n

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_2_n

Moderné HR know - how a zručnosti

 

projektové myslenie niekoľkonásobne zvyšuje pridanú hodnotu HR oddelenií pre biznis

realizácia projektov v požadovanom rozsahu a v rámci plánovaného rozpočtu s využitím definovaných zdrojov

HR v nových súvislostiach firmy prináša nový pohľad na HR stratégie a procesy

odborné know-how: jediný workshop projektového manažmentu pre HR v slovenskom prostredí - podľa medzinárodných štandardov

 

aplikácia a vyskúšanie si konkrétnych nástrojov na reálnych HR tréningových predajných projektoch zabezpečuje vysokú aplikáciu nadobudnutých skúseností a know-how v praxi účastníkov

Partneri workshopu

Partneri_Projektovy manazment pre HR_w

 

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby ľudí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopu - benefity Projektového manažmentu

Projektový manažment prináša množstvo benefitov: úspory na projektoch - znižujete náklady o 20 – 30%, šetríte čas o 50% a ďalšie tvrdo merateľné - finančné a procesné zlepšenia, efektívnejšiu komunikáciu, efektívnejšie plnenie firemných cieľov alebo aj podporu talentov a ich stabilizáciu vo firme

Benefity pre HR manažérov

 

vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme

ÚSPORY NA PROJEKTOCH: náklady o 20 – 30%, čas o 50%

 

lepšia motivácia ľudí a projektových tímov

vyššia angažovanosť jednotlivých pracovníkov a manažérov

komplexný pohľad na riadenie HR projektov a procesov za zníženia nákladov na HR a vyššia efektívnosť fungovania

 

účastníci získavajú nový pohľad na HR projekty a ich dopad na firmu, zamestnancov, zákazníkov a konkurenciu

 comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_6_n

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_7_n

Lepšia a silnejšia pozícia HR

 

vyššia efektívnosť procesu náboru a získavanie kvalitných a kvalifikovaných manažérov / talentov

znižovanie rotácie, udržanie si kľúčových pracovníkov / manažérov

 

efektívnejšia a systematickejšia realizácia HR projektov

vyššie ROI v rámci HR projektov

 

vyššia flexibilita, agilita a ľahšie prispôsobovanie sa k zmenám

zníženie nákladov na „prerábky“ projektov

vyššia schopnosť dodať projekty v požadovanom termíne

osobnostný rast a rozvoj manažérov

 

Projektový manažment pre HR

zvýši využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov v oblasti riadenia HR

 

efektívnejšie využívanie dostupných špecialistov

motivovanejší zamestnanci

menej času stráveného na mítingoch

efektívnejšia komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu

vyššia akceptácia práce HR prináša ich vyššiu angažovanosť a akceptáciu naprieč firmou

správne definovanie zodpovedností a právomocí a jasný systém rozhodovania pri zmenách zvýši dynamiku a flexibilitu firmy

 

aktívny manažérsky rozvoj a rast ľudí

nové kompetencie & moderné know – how

vyššia produktivita, efektivita a menej stresu

 comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_8_n

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Pre koho je workshop určený?

špecializovaný workshop projektového manažmentu pre manažérov a profesionálov v oblasti HR a Biznis administratívy

 

HR manažéri

HR profesionáli

HR biznis partneri

pracovníci HR oddelení

pracovníci biznis administratívy

 

línioví manažéri, špecialisti dotknutí projektami, priami pracovníci alebo technickí pracovníci dotknutí projektami, nižší manažéri prichádzajúci do kontaktu s projektami, členovia projektových tímov a začínajúci projektoví manažéri

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_9_n

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy, mozgu a vitality manažmentu

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_10_n

Hlavné témy a oblasti workshopu

 

Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

Biznis prostredie – prečo projekty v HR a Biznis administratíve?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník – Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Ukončenie projektu

Čo sa naučíte?

 

aplikácia projektového cyklu v HR činnostiach a stratégiach

aplikácia konkrétnych nástrojov projektového riadenia na vybraných reálnych HR tréningových projektoch

prepojenie projektového a HR myslenia a prístupu

vnímanie HR činností procesu v nových rozmeroch

 

SPOZNÁTE A VYSKÚŠATE si štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje Projektového manažmentu určené pre HR projekty a Biznis Administratívu

SPOZNÁTE A VYSKÚŠATE si komplexnú realizáciu projektu od plánovania – spôsoby realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie

 

Projektovy manazment_1

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_11_n

Reálne tréningové projekty

 

360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov

HR „Shared services“

Analýza pracovných miest

Redukcia počtu zamestnancov

Zavedenie informačného systému

Udržanie talentov

Proces životného cyklu zamestnanca

Tvorba „Trainee“ programu

Ako využiť študentov v HR praxi

Inovácia systému bonusov a odmeňovania zamestnancov

Vyhorenie manažéra

Reverzný mentoring “mladší učia starších“

Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby

Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov

Moderný a inovatívny pohľad v HR

 

na HR procesy a stratégie sa pozrieme z pohľadu projektového manažmentu

odovzdanie kľúčových znalostí  projektového riadenia prebieha na tvorbe reálnych tréningových projektov z oblasti HR

pozrieme sa na HR ako na prístup a riešenie manažérskych problémov a výziev

 

ako definovať požiadavky na HR projekt a ako projekt obhájiť pred vedením a získať manažérsku podporu

ROI projektov - ako zabezpečiť správnu úroveň medzi požadovanými HR aktivitami a výstupom HR aktivít

ako si správne rozdeliť čas potrebný na realizáciu jednotlivých činností

ako správne definovať požadované zdroje potrebné na efektívnu realizáciu HR projektov (ľudia, priestory, technické zabezpečenie... )

ako zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi zúčastnenými na projekte

ako priebežne získavať internú firemnú akceptáciu a efektívne ukončiť projekt

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_12_n

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

aktuálne informácie nájdete na webe workshopu - prejsť na workshop Nástroje a princípy projektového manažmentu pre HR

Ďalšie inšpirácie

V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

comm-pass_projektovy-manazment-pre-hr_13_n

Nové inšpirácie

 

inovatívny spôsob ako nájsť riešenie svojich slabých miest

spolupráca s najlepšími špecialistami a manažérmi z rôznych biznis odvetví

dôležitou súčasťou workshpu je „cross – spätná väzba“ medzi jednotlivými účastníkmi, ktorá zabezpečuje aktívny networking a bohaté zdieľanie „best practices“ z oblasti predaja

vzájomná podpora pri dodržaní prísnej úrovne mlčanlivosti – „confidenciality“

 

účastníci pracujú na jednotlivých tréningových projektoch v tímoch a navzájom sa podporujú

 

inovácie a kreativita v novom svetle moderných vedeckých poznatkov

Projekty z pohľadu exekutívy

Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

AKTÍVNE VZDELÁVANIE

Ako prebieha workshop

 

 

 

 

MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

prezrite si prezentáciu
MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

 

 

Manuál workshopu pre účastníkov

ako prebieha workshop a aktivity na workshope

štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

top problémy HR projektov

príklady HR projektov - projektová inšpirácia

top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

 

Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

Ganttov diagram – riadenie času

Plán zdrojov

Rozpočet projektu

 

Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

 

Projekty podporujú firemné ciele

 

porozumenie PREČO sa projekt realizuje

čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

PREČO?
Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

rast a rozvoj ľudí na projekte

projektové súvislosti v chápaní členov tímu

projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH