Sebapoznanie I.

Viem čo dokážem - základný tréning

Hľadáte náročnejší workhop? Sebapoznanie manažéra II. - pokročilý tréning - bližšie inormácie o workshope nájdete nižšie

 

BENEFITY

Sebapoznanie I.

 

Lepšie sebapoznanie prinášajúce maximalizáciu osobnej a profesijnej spokojnosti

Získanie nového pohľadu na svoje sebavedomie

Odhalenie nových dimenzii svojho potenciálu

Efektívna komunikácia vďaka porozumeniu sebe aj ostatným

Zorientovanie sa vo vlastných silných stránkach a určenie smeru ďalšieho rozvoja a rastu

 

Motto: Robením tých istých vecí dosahujeme stále tie isté výsledky

Ciele a obsah workshopu

Sebapoznanie I.

 

Cieľom tréningu je spoznanie vplyvu osobných hodnôt, názorov, štýlov komunikácie a rôznych zážitkov na osobnosť účastníkov

Účastníci získavajú reálne spoznanie svojho sebaobrazu a pohľadu iných na ich vlastnú osobnosť

Dosiahnutie hĺbkového pochopenie kultúrnych, osobných a zažitých vzorcov a ich vplyv na budúcnosť, konanie vo firme a formy ďalšieho rozvoja

Cieľom je dosiahnuť úroveň seba pochopenia, ktorá prináša zvýšenie motivácie a spokojnosti

Účastníci si zlepšujú schopnosť dávať a aktívne prijímať spätnú väzbu

Zlepšenie komunikácie medzi členmi tímu a voči nadriadeným

Zníženie konfliktov a neriešených situácii vďaka lepšiemu chápaniu seba a iných

Zlepšenie tímovej spolupráce a vzájomného porozumenia prostredníctvom poznania seba a iných

Účastníci definujú svoj potenciál – identifikácia silných stránok, pochopenie svojich slabých stránok

Na základe praktickej sebaanalýzy si účastníci vypracujú svoj plán rozvoja a definujú smery ďalšieho zlepšovania

Sebapoznanie manažéra II.

Poznaním seba lepšie riadim iných - pokročilý tréning

 

BENEFITY

Sebapoznanie manažéra II.

 

Schopnosť nezávislého pohľadu na manažéra a jeho tím – nastavenie si reálneho zrkadla

Zvládanie „kritickej – sebareflexie“

Zlepšenie tímovej práce a súdržnosti tímu

Osobnostný rast vďaka podpore okolia a vlastného plánu rozvoja

 

Motto: Manažér ako vzor

Ciele a obsah workshopu

Sebapoznanie manažéra II.

 

Cieľom je spoznanie vplyvu získaných skúseností, postojov a minulých zážitkov účastníkov na ich štýl riadenia tímu a líderstvo

Účastníci získavajú lepšie pochopenie zdrojov ich osobného odmeňovania a zotavovania a zároveň zdrojov ich stresu a únavy, prípadne až vyhorenia

Účastníci si osvoja praktické postupy a nástroje ako pracovať so svojou vnútornou motiváciou, ako prekonávať pracovné prekážky a ako čeliť vyhoreniu

Pomocou praktických nástrojov sú účastníci schopní v procese sebapoznávania rozvíjať a podporovať svoj tím a svojich spolupracovníkov

Účastníci si zlepšujú schopnosť dávať a aktívne prijímať spätnú väzbu

Schopnosť lepšieho pochopenia a očakávania reakcii okolia na rozhodnutia a akcie manažéra

Zlepšenie schopnosti pracovať so svojimi silnými a slabými stránkami

Účastníci získajú nástroje na efektívnu prácu  so silnými a slabými stránkami členom ich tímu

Zlepšenie schopnosti predchádzať, rozumieť a riešiť konflikty

Účastníci spoznajú metódy a spôsoby správnej sebareflexie, aby dokázali vidieť svoju situáciu a situáciu tímu z nezávislého pohľadu

Zlepšenie schopnosti analyzovať vplyvu svojho pôsobenia na okolie a podriadených

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH