COMM-PASS systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj

komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Benefity programu - Ochrana pred ESD

...princípy a súvislosti v oblasti elektrostatiky

 

významné zníženie strát spôsobených ESD

efektívnejšie dodržiavanie interných ESD smerníc a predpisov

jednoduchšie prechádzanie cez ESD audity

menej potenciálnych reklamácií vyplývajúcich z nedostatočne chráneného výrobného prostredia voči vplyvu elektrostatického výboja

celkovo lepšie zvládnutie požiadaviek legislatívy v oblasti ESD problematiky

významná podpora práce ESD koordinátorov

 

 

Ponúkame komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

 

 

Návrh - Implementácia - Kontrola - Priebežné udržiavanie systému ochranných opatrení na ochranu pred ESD

Podpora pri dodržiavaní opatrení v celom výrobnom procese - od dodávky komponentov, cez ich skladovanie a transport na výrobné linky, samotnú montáž, meranie parametrov výrobku až po balenie a transport hotových výrobkov k zákazníkovi

Služby poskytujeme formou tréningov - workshopov a realizačných projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrostatika a ochrana pred ESD

 

Rýchle sa meniaci svet elektroniky je možné charakterizovať akútnou potrebou zvyšovať spolahlivosť elektronických systémov. Popri znižovaní jej cien to umožňuje prenikanie elektroniky do stále náročnejších aplikácii. Toto je možné len pri zvyšovaní výťažnosti vo výrobe a motáži. Nekontrolovaná statická elektrina je svojimi deštruktívnymi účinkami schopná vážne narušiť tento proces.

 

ESD - Electro Static Discharge - Elektro Statický Výboj

ESDS - Electro Static Discharge Sensitive - Citlivosť na Elektro Statický Výboj

Symbol označenia tejto vlastnosti:

Prečo projekty, workshopy, školenia a vzdelávanie v oblasti ESD

 

Plnenie požiadaviek vychádzajúcich z medzinárodnej ESD normy ANSI 20.20

Plnenie legislatívnych  požiadaviek na prevádzkovanie systému ochranných opatrení pred ESD.

Vysvetlenie a pochopenie základných princípov ESD umožní oveľa efektívnejšie zavedenie a udržiavanie systému efektívnej ochrany pred ESD - elektrostatickým výbojom.

Naši experti vás podporia pri definovaní a zavedení optimálnej úrovne nasadenia ochrán pred ESD.

Základná znalosť a stotožnenie sa operátorov, technikov a riadiacich pracovníkov s ESD problematikou prináša firme menej potenciálnych problémov pri úspešnom absolvovaní stále sa sprísňujúcimi ESD auditmi.

Aktívne zvyšovanie znalostí a zlepšovanie praxe ESD koordinátorov.

 

EPA -Electro Statically Protected Areas - Elektrostaticky Chránená Oblasť

Symbol označenia EPA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponúkame nasledovné druhy ESD workshopov - tréningov a vzdelávania

1. Základné ESD tréningy:

Základný tréning všetkých zamestnancov firmy kde sú zavedené Elektrostaticky chránené priestory - EPA

Vstupný tréning pracovníkov pracujúcich v Elektrostaticky chránených priestoroch - EPA

Pravidelne opakované tréningy pracovníkov pracujúcich v Elektrostaticky chránených priestoroch - EPA

 

2. Špecializované ESD workshopy:

Špecializované tréningy pre ESD špecialistov, ESD koordinátorov

Špecializované tréningy pre manažérov

Špecializované tréningy na rozlíšenie EOS (Electrical over stress) a ESD porúch

 

3. Špecializované ESD programy:

Špecializované tréningy zamerané na určenie citlivosti na ESD pre:

- elektronické komponenty

- plošné spoje - PCB

- podzostavy obsahujúce elektroniku

- hotové výrobky obsahujúce elektroniku

 

Špecializovaný tréning zameraný na meracie metódy potrebné pre výkon ESD meraní 

Špecializovaný tréning zameraný na elimináciu priťahovania cudzorodých prachových častíc z okolia do výrobného procesu v dôsledku elektrostatickej indukcie

 

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, oblasti a nástroje ESD riadenia pripravíme a prispôsobíme podľa vašich firemných podmienok a manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

Realizačné ESD projekty s nasledovným zameraním

Príprava interných smerníc a predpisov na implementáciu opatrení na ochranu pred ESD

Podpora pri implementácií komplexného systému ochrany pred ESD

Verifikácia účinnosti zavedeného systému opatrení na ochranu pred ESD

Príprava akčného plánu kolektívnych opatrení v prípade zistenia nedostatkov systému opatrení na ochranu pred ESD

Diagnostika ESD porúch

Rozlíšenie EOS (Electrical over stress) a ESD porúch

Príprava na úspešné absolvovanie ESD auditov (Interný, Externý, Zákaznícky, Dodávateľský)

Tréningy zamestnancov na oboznámenie sa s ESD požiadavkami podľa interných smerníc a predpisov a legislatívnych predpisov

Manažérska podpora zameraná na zvýšenie stupňa dodržiavania jednotlivých ESD ochranných opatrení

 

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, oblasti a nástroje ESD projektov pripravíme a prispôsobíme podľa vašich firemných podmienok a manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

Expertná podpora - komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

ČO SA NAUČÍTE?

 

Pochopenie základných princípov a súvislostí v oblasti elektrostatiky

Pochopenie dopadu ESD na výsledky firmy

Vplyv elektrostatického výboju na kvalitu produktu a jeho možné poškodenia

Vysvetlenie základnej terminológie v oblasti elekktrostatiky

Príprava na ESD audit

 

Skryté nástrahy ESD

- priame poškodenie elektroniky

- zničenie elektroniky

- skrátenie životnosti elektroniky

- zmena parametrov elektroniky s priamym dopadom na vlastnosti hotového výrobku 

Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek

Aplikácia legislatívy na vnútro firemné procesy

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

workshopy sú určené pre:

pracovníkov kvality

kontrolórov

ESD technikov

ESD koordinátorov

technológov, špecialistov

riadiacich pracovníkov od úrovne tím lídra, majstra, vedúceho segmentu výroby, cez stredný až po TOP manažment

 

Efektívna aplikácia ESD projektov a znalostí v praxi

 

realizačné projekty, tréningy a workshopy realizujeme v unikátnej kombinácií, ktorá zabezpečujúce efektívnu aplikáciu systémov ochrany pred ESD do praxe

špecialista na ESD s dlhodobou praxou s vysokým medzinárodným kreditom je podporovaný expertmi na riadenie manažérskych projektov

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

podpora pri zvyšovaní znalostí a aplikácie ochrany pred ESD do praxe

najčastejšie chyby a mýty v aplikácií ESD

 

článok - ESD ako projekt?

Manažérsky, technický alebo akceptačný projekt? Pre veľa manažérov ESD jednoducho nie je priorita. Zameriavajú sa na sledovanie iných, „dôležitejších“ KPI. Prečo sa firmy stále viac a viac zaoberajú ESD? Aký má dosah ESD pre slovenský priemysel?

 

článok si môžete voľne stiahnuť TU
 

Ako sa chránime pred účinkami ESD

Vznik a akumuláciu alektrostatického náboja nie je možné úplne potlačiť ale len minimalizovať vytváraním elektrostaticky chránených oblastí, v ktorých je podla danej situácie implementovaná kombinácia nasledovných opatrení:

1) Podporenie riadených vybíjacích procesov prostredníctvom zemnenia, vhodného výberu materiálov pracovných plôch, podporných konštrukcií a podláh

2) Vhodné antistatické oblečenie, obutie pracovníkov a používanie antistatických rukavíc

3) Nastavenie vhodnej vlhkosti vzduchu na výrobnom alebo montážnom pracovisku. Zvýšená vlhkosť významne pomáha potláčať elektrostatické nabíjanie a jeho akumuláciu

4) Ionizácia, ktorá spočíva v generovaní kladných a záporných iónov, ktoré po dopade na nabitý predmet neutralizujú jeho pôvodný náboj

5) Organizačnými opatreniami, ktoré spočívajú v celej rade inštrukcií, ktoré minimalizujú nabíjanie predmetov

6) Vhodným elektrostatickým balením ESDS predmetov

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH