Projektový manažment pre Exekutívu

Innovation Project Management Leadership

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

Project management for Executives - for English version continue here 

 

1 Dňový workshop

Rýchly prehľad o prístupoch, konceptoch, nástrojoch a procesoch riadenia projektov prispôsobených Exekutíve

 

 

Exekutíva zabezpečuje riadenie na vysokej úrovni, aby bolo zabezpečené dodržiavanie správnych procesov a noriem naprieč firmou a na projektoch, ktoré spĺňajú požadované normy kvality.

 

Workshop prináša informácie a pochopenie toho, čo sa vyžaduje od Exekutívy na podporu a zabezpečenie toho, aby projekty splnili svoj cieľ, špecifikácie, kritériá, požiadavky zákazníkov a ciele ziskovosti spoločnosti.

 

Benefity workshopu

Projektové úspory: náklady a čas až do - 50%

Vykonávajte proaktívne sponzorstvo projektov

Efektívne riadenie rizík na projektoch

Správne rozhodnutia manažérov o projektoch

 

Obsah workshopu

Prehľad riadenia projektov

Základné prvky riadenia projektov

Role riadenia projektov a komunikácia

Vytvorenie kultúry projektového manažmentu

 

Organizačné informácie

termín: 2018

miesto: Bratislava

Cena: 190,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

 

Workshop je navrhnutý tak, aby ukázal, ako môže exekutívna úroveň podporovať a pomôcť projektovým manažérom, aby boli úspešní a zabránili potenciálnym zlyhaniam počas celého cyklu projektu.

Workshop poskytuje exekutíve a sponzorom projektov kľúčové znalosti o riadení projektov nad rámec základných nástrojov a procesov.

Vzhľadom na to, že biznis prostredie sa stáva zložitejším - vo svete VUCA, firmy sú vyzývané, aby zvládli zdanlivo neobmedzenú ponuku nových projektov a požiadaviek s menším počtom dostupných zdrojov.

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Benefity a kľúčové výstupy

Účastníci budú:

rozumieť kľúčovým konceptom a procesom riadenia projektov

schopní efektívne dohliadať na kľúčové fázy projektu

vykonávať proaktívne sponzorstvo projektov; podporovať požadované zmeny a inovácie spojené s projektmi

 

schopní zabezpečiť riadenie na vysokej úrovni, aby sa zabezpečilo dodržiavanie správnych procesov a noriem v rámci organizácie a projektov, ktoré spĺňajú požadované normy kvality

 

zabezpečiť zosúladenie cieľov projektov a cieľov a stratégií spoločnosti

podporovať hodnotu projektového manažmentu pre organizáciu a zabezpečiť, aby vhodné zdroje spoločnosti boli využívané efektívne

zabezpečiť, že všetky riziká spojené s projektmi sú adresované a prijímajú sa primerané opatrenia na všetkých úrovniach organizácie

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

KEY OBJECTIVES:

Pochopenie základov kľúčových fáz projektu a súvisiacich rizík a kľúčových faktorov úspechu

Ako riadenie projektu prináša organizácii hodnotu / Stupne zrelosti projektového manažmentu vo firme

Kľúčové charakteristiky riadenia projektov zo strategického hľadiska

Pochopenie rôznych úloh a zodpovedností exekutívy a projektových manažérov počas celého životného cyklu projektu

Kritická úloha pri dosahovaní celkových cieľov a výsledkov spoločnosti

 

 

KĽÚČOVÉ VÝSTUPY:

Ako zosúladiť bežné firemné procesy a rutiny s disruptívnou dynamikou riadenia projektov, prostredím a požiadavkami

Podpora efektívneho riadenia projektov vo firme a zabezpečenie efektívne využívania vhodných zdrojov spoločnosti 

Všetky riziká spojené s projektmi sú oslovené a sú prijaté adekvátne opatrenia na všetkých úrovniach organizácie

Ako reagovať v čase krízy projektov a ako sa im vyhnúť prijímaním proaktívnych biznis rozhodnutí

 

 

KEY CHALLENGES:

V posledných rokoch sa riadenie projektov presunulo od prístupu založenom iba na nástrojoch, procesoch, k metódam komplexnej, sociálnej a behaviorálnej, kontextovej disciplíny, podporovanej technickými zručnosťami

 

Projektový manažment vo svete VUCA vyžaduje schopnosť riešiť komplexné portfólio zmien, krátky životný cyklus produktu, efektívnosť nákladov a multifunkčné odborné znalosti 

 

Zložitosť projektov sa musí zaoberať firemnými procesmi a systémami, rýchlou komunikáciou, obrovskými tokmi údajov, rozsiahlymi vplyvmi zúčastnených strán - stakeholdrov a rýchlo sa meniacim biznis prostredím

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinečné exekutívne skúsenosti s riadením projektov

Projekty sa stávajú mimoriadne náročnými v dôsledku zvýšenej komplexnosti výrobkov a potreby odborných znalostí z viacerých funkcií / oblastí

 

Metodológie riadenia projektov poskytujú flexibilnú štruktúru na plánovanie a riadenie činností, času, zdrojov a nákladov s minimalizovaním rizík

Zvýšte svoje povedomie o behaviorálnych vplyvoch a predsudkoch mozgu pri rozhodovaní, ktoré prichádzajú do hry v projektovom prostredí

Lepšie využitie zásad riadenia projektov - efektívnejšie plánovanie projektov a správania ľudí

Lepšie pochopenie, ako vykonávať úlohu zabezpečenia kvality na projektoch vo vašej organizácii

Vykonávajte aktívne sponzorstvo a presadzovanie iniciatívy riadenia projektov - podporte hodnotu, ktorú riadenie projektov poskytuje organizácii

Kľúčová rola Exekutívy

Kľúčovým faktorom je to, ako Exekutíva využíva svoj čas, zdroje a vplyv na to, aby zabezpečili úspešný dohľad nad projektovými programami, portfóliami alebo samostatnými projektmi

Exekutíva má obrovskú silu na vytváranie a ovplyvňovanie prostredia, v ktorom môžu projekty prosperovať. Využitie exekutívnej moci a postavenia umožňuje vykonávať jednoduché akcie, ktoré môžu generovať pozitívne dopady a výsledky naprieč celou firmou.

Úspešný projektový manažment si vyžaduje oveľa viac ako technicky orientovaný leadership, vyžaduje si biznisovo orientovaný leadership, podporovaný riadením projektov a ľudských zdrojov s cieľom splniť vysoké štandardy cieľov projektu, požiadavky na čas, zdroje, náklady, kvalitu a rozsah projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

Kľúčové témy Projektový manažment pre Exekutívu

SPOZNAJTE A ZAŽITE štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje riadenia projektov (určené pre top manažérov a exekutívu)

 

1. Prehľad projektového manažmentu

Rámec, koncepty a charakteristiky projektu

Cieľ a benefity projektového manažmentu

 

2. "Essentials" projektového manažmentu

Definovanie kľúčových fáz riadenia projektu

Inicializácia

Plánovanie

Realizácia

Monitoring / Controlling

Ukončenie a využívanie

Priority projektov a potenciálne konflikty zdrojov

Efektívne riadenie rizík na projektoch

Inovácie, efektívnosť a riadenie zmien na projektoch

 

3. Role v projektovom manažmente a komunikácia

Úlohy / role exekutívy, sponzora projektu a projektového manažéra

Zabezpečenie kvality, dohľad nad nasadením projektového manažmentu, sponzorstvo a obhajoba

Efektívna komunikácia na exekutívnej úrovni, informačná matica

 

4. Vytvorenie kultúry projektového manažmentu

Základy kultúry projektového riadenia

Vzájomná spolupráca medzi projektovým prostredím a firemnými štruktúrami

Strategický pohľad na zrelosť projektového manažmentu vo firme

 

Pre koho je workshop určený?

TOP Manažéri a Exekutíva

TOP Manažéri a Exekutíva, ktorí chcú prehĺbiť a obnoviť svoje vedomosti v riadení projektov

TOP Manažéri a Exekutíva, ktorí riadia projektové tímy, alebo ktorí sú zodpovední za to, aby sa vo svojich organizáciách uskutočnili zmeny

TOP Manažéri a Exekutíva hľadajúca inšpirácie a nové spôsoby efektívneho a kvalitného riadenia s efektívne vynakladanými zdrojmi

"Key Challenges" v projektovom manažmente - vybrané oblasti:

Výzvy a kľúčové rizikové faktory pri vytváraní kultúry riadenia projektov

Projektoví manažéri sú vyzývaní, aby prinášali výsledky s multi-národnými a multi-lokačnými projektmi, udržiavajúc vysokú morálku, motiváciu a orientáciu na výsledky vo všetkých fázach projektu

Ako robiť správne exekutívne rozhodnutia v komplexnom a neistom prostredí projektového manažmentu

V súčasnosti riadenie projektov zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní komplexných zmien, inovácií a prevádzkovej excelentnosti v náročnom biznis prostredí

Big picture - je dôležité, aby sa komplexné programy riadenia projektov zosúladili s konkrétnymi projektmi a nakoniec s celkovými firemnými štruktúrami a stratégiami

 

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

PRIAMY PRÍNOS A ÚSPORY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 deň / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Workshop Projektový manažment pre Exekutívu vedie:

Ing. Peter Minárik, Project Management Expert

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231


 

Najbližšie termíny:

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 

Miesto realizácie:

Bratislava

priestory a miesto upresníme

 

 

Cena:

190,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu

pre účastníkov máme k dispozícii 10 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Info zóna

  uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
  pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

  akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

   

  Kedy sa zúčastniť workshopu:

  nezáleží v ktorej oblasti pracujete

  každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

   

   

  Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

   

  ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

   

  COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

  workshopy, tréningy, poradenstvo

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH