COMM-PASS Vyhlásenie o zodpovednosti

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie, videá, obrázky, schémy, články alebo akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah a vyjadrenia a zobrazenia dostupné a nachádzajúce sa na web stránkach, vo videách, prezentáciach alebo akýchkoľvek iných nosičoch majú informatívny alebo edukatívny charakter.

 

Používanie na vlastné riziko:

Nie všetky cvičenia, informácie a obsah sú vhodné pre každého. Tieto informácie alebo obsah používate výhradne na vaše vlastné riziko. Za ich akékoľvek použitie, akékoľvek konanie a rozhodovanie na ich základe a nakladanie s nimi preberáte plnú zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť váš zdravotný a mentálny stav (odporúčame konzultovať váš zdravotný stav s lekárom alebo fyzioterapeutom), stav firmy, manažérskeho konania alebo vašich klientov pred akýmkoľvek použitím informácie alebo obsahu.

Je na vašom vlastnom nezávislom zvážení, rozhodnutí a určení či a ako budete používať a nakladať s informáciami alebo obsahom. Akýkoľvek cvičebný alebo manažérsky a biznis program môže spôsobiť následky v podobe zranenia, škody alebo straty. Dobrovoľným realizovaním dostupných cvičení, manažérskych a biznis programov – dostupných informácii alebo obsahu si uvedomujete a beriete na vedomie možné riziká a následky.

 

Beriete na vedomie a preberáte vašu plnú zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté straty, škody, zranenia a akékoľvek iné následky známe aj neznáme, vzniknuté a spôsobené vašimi aktivitami. Vzdávate sa všetkých nárokov a náhrad voči spoločnosti COMM-PASS s.r.o., ich zamestnancom, spolupracovníkom, členom, firmám, ich prípadným právnym nástupcom a partnerom – individuálnym alebo skupinovým, ktoré by mohli vzniknúť teraz alebo v budúcnosti, vrátane akýchkoľvek škôd, zodpovedností, následkov konania alebo výdavkov a nákladov akejkoľvek povahy, vrátane a to bez obmedzenia akýchkoľvek odôvodnených nákladov právneho zastúpenia alebo ďalších iných právnych nákladov.

Beriete na vedomie a nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek cvičenie, konanie a používanie informácii alebo obsahu v rámci vašich možností, schopností a obmedzení a potrebu vyhľadať adekvátnu medicínsku alebo inú adekvátnu odbornú pomoc a asistenciu podľa potreby a vašej situácie.

 

Žiadne záruky:

Nie sú poskytované ani nárokovateľné žiadne záruky výslovne vyjadrené ani predpokladané záruky akéhokoľvek druhu, napríklad záruky vhodnosti, účelu alebo použitia pre konkrétne účely s ohľadom na poskytnuté informácie alebo ich akékoľvek použitie. COMM-PASS s.r.o. nerobí žiadne vyhlásenia a nevyjadruje žiadne záruky akéhokoľvek druhu pokiaľ ide o presnosť či úplnosť akýchkoľvek poskytovaných informácií alebo obsahu.

COMM-PASS s.r.o. sa výslovne vzdáva zodpovednosti za akékoľvek náhodné alebo následné škody, známe aj neznáme a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, poškodenia alebo následky, ktoré by utrpela osoba alebo firma následkom použitia, zanedbania alebo zneužitia akékoľvek informácie alebo obsahu.

COMM-PASS sa vzdáva alebo nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty, následky alebo škody vzniknuté následkom použitia alebo zneužitia akýchkoľvek informácií alebo obsahu alebo akéhokoľvek prepojenia alebo odvolávania sa základe týchto informácií alebo obsahu.

Cvičenie alebo akékoľvek pohyby a aktivity by vám nemali spôsobovať bolesť.

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_12_w

Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky

 

pohodlný a praktický online kontaktný formulár, mail alebo telefón

 

akékoľvek otázky vám radi zodpovieme a poskytneme detailné informácie - kontaktujte nás

 

Pravidlá používania cookies

viac informácii

 

Ochrana osobných údajov

viac informácii

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH